Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Кариерно консултиране за равен старт в живота на ученици от етническите малцинства в Община Севлиево

Сдружение „Център за творческо обучение“ (СЦТО) е партньор в проекта „Кариерно консултиране за равен старт в живота на ученици от етническите малцинства в Община Севлиево“, който се реализира с финансовата подкрепа на „Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ към МОН. Проектът се ръководи от екипа на ПГ „Марин Попов“ в гр. Севлиево. Партньори в него, наред със СЦТО са 1-во ОУ „Христо Ботев“ – гр. Севлиево и ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ - с. Петко Славейков.

Проектът има за цел да подпомогне училището като институция в провеждането на целенасочена работа за професионално информиране и кариерно ориентиране на подрастващите от уязвими и малцинствени групи, което да им представи по-добри перспективи за професионална реализация; да изгради у тях умения за самопознание и избор на кариерен път, да ги информира за професионалните перспективи и да ги мотивира да продължат образованието си и да не напускат училище.

След провеждане на допитване до учителите от партньорските училища, експертите от Сдружение «Център за творческо обучение» (СЦТО) организираха и проведоха обучение на 24 учителите по основни умения за организиране на дейности за професионално насочване и за развиване на умения за избор на кариерен път у учениците. Обучението се проведе в гр. Севлиево от 13 до 15 ноември 2015 г. и запозна учителите с различни успешни модели за провеждане на професионално ориентиране в учебната среда с цел мотивиране за продължаване на образованието, както и с дейности формиращи умения, полезни в професионална среда (екипна работа, презентиране, общуване и т.н.). Специално внимание беше отделено на спецификата при работа с ученици, които са застрашени от отпадане от училище.

Обученията продължиха с кариерно-мотивационен семинар за учениците в ПГ „Марин Попов“. От 8 до 10 януари 2016 г. 40 ученика се включиха в обучение, проведено от експертите от СТО в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. Учениците участваха в ролеви игри и занимания подпомагащи кариерното им развитие и формиращи умения за работа в екип. В мотивационния семинар участваха и 12 учители от ПГ „Марин Попов“. 

  

След приключване на обученията, през втория етап от работата по проекта, експертите от СЦТО консултираха обучените учители за изработване на индивидуални планове за действие и за провеждане на дейности с ученици като:

-    Мотивация и самодиагностика на интересите и нагласите;

-    Избор на собствен кариерен път и презентиране;

-    Ролеви игри за въвеждане на нови нагласи и разширяване на представите;

-    Посещения в предприятия от отрасли на местната икономика, беседи с представители на различни професии и др.

Тези дейности бяха реализирани през втория учебен срок в съвместни занятия на учители и ученици.

В началото на м. майбяха проведени общоучилищни форуми на кариерата във партньорските основни училища. На 3-ти май се проведе празника в 1-во ОУ „Христо Ботев“ в гр. Севлиево, а на 5-ти май домакин беше ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ в с. Петко Славейков. И в двата форума се включиха ученици от ПГ „Марин Попов“, които представиха своето училище и бъдещите професии, които усвояват с обучението си в професионалната гимназия. Учениците от основните училища презентираха своите проучвания за професии и разказаха за своите мечтани професионални кариери.

     

На 14 юни 2016 г. в ПГ „Марин Попов“ се проведе ученически празник „Ден на моята бъдеща кариера”, в който се включиха ученици и учители от партньорските основни училища. Гимназията разтвори вратите на учебния корпус, общежитието и музея на селскостопанската техника, който се намира на нейна територия. Учениците от ПГ показаха макети и прототипи, изработени в процеса на тяхното обучение. Във форумите участваха и кариерни консултанти от Центъра за кариерно ориентиране в гр. Габрово. 


   

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg