Училище в облака: Въведение

Програма “Училище в облака: въведение” е създадена, за да запознае учители и диркетори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглеждат конкретно платформите G suite (Google приложения за образованието) и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище.

Платформите са безплатни за българските училища и за да имат реална полза, са нужни планиране и постоянство. По време на  обучителната програма обучаемите ще добият конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят G suite, Оffice 365 или друга платформа. В занятията се разглеждат приложението на платформите, техническите изисквания и конкретни училищни казуси.

За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър, таблет и/или мобилно устройство.

За всеки участник се издава поименно удостоверение.

*Обучителната програма е одобрена от МОН със Заповед №РД09- 1051/25.01.2017 и е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

    16 академични часа.

    В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение. В една група може да има максимум 20 участници.

    За индивидуален участник: 100 лв. с ДДС
    За група: 1800 лв. С ДДС (16 акад. часа в два дни)
    Плащания се извършват само по банков път.