Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации

По време на обучението се разглеждат някои от най – успешните онлайн платформи за създадане на презентации: Sway, Prezi, Google Slides и практически се разиграват и тестват възможностите на интерактивните дъски. По време на обучението с участниците ще бъдат споделени практики и съвети, чрез които ще могат лесно да подготвят занятия с интерактивна дъска по всички учебни предмети.

Програмата е организирана в теоритична и практическа част и осъществяването на ясна връзка между теория и практика. Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането й се осигуравят от обучителната организация.

Форми на провеждане:

  • присъствена (16 акад. часа в два присъствени дни)
  • присъствена + частично присъствена (8 акад. часа присъствени + 8 акад. часа неприсъствени)

За всеки участник се издава поименно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

*Обучителната програма е одобрена от МОН със Заповед №РД09-1059/25.01.2017 и е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

    16 академични часа.

    В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение. В една група може да има максимум 20 участници.

    За индивидуален участник: 100 лв. с ДДС

    За група: 1800 лв. с ДДС (16 акад. часа в два присъствени дни)