Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации

Интерактивната и технологичната образователна среда се създава чрез комбинация на методи, умения и устройства. Обучението предсатвя набор от ресурси, инструменти и похвати, чрез които презентациите и интеракцията с ученици да станат по-зрели и ефективни. Разглеждат се някои от най - успените онлайн платформи за създадане на презентации: Sway, Prezi, Google Slides и практически се разиграват и тестват възможностите на интерактивните дъски. По време на обучението с участниците ще бъдат споделени практики и съвети, чрез които ще могат лесно да подготвят занятия с интерактивна дъска по всички учебни предмети.

В програмата се набляга на теми като:

  • създаване, съхранение и споделяне на интерактивни уроци, презенрации и учебни ресурси;

  • намаляване на времето за подготовка на една презентация и интерактивен урок;

  • създаване на презентации или разиграване на интерактивни ситуации с участието на няколко класни стаи, дори от различни локации.

Участниците ще надградят уменията си за създаване на интерактивен урок, презентацията и задаване на домашна работа, ориентирана към съдържанието, а не към техническото изпълнение.

Програмата цели да:

  • разшири набора от инструменти за създаване на презентации, които учителите използват в класната стая, приложими за образователното направление или учебния предмет, по който преподават;

  • да помогне на обучаемите да въведат в експлоатация интерактивни дъски и друго оборудване, налично в училището;

  • да представи информационните технологии като достъпен, удобен и ефективен ресурс в образованието.

    

Методи на обучение:

В обучителния процес се симулират учебни ситуации, провеждат се презентации, дискусии и анкети. Обучението е центрирано около обучаемите (учителите) и поощрява изразяването на собствен опит и гледна точка по разискваните теми. Функционалността и приложението на образователните инстурменти се въвеждат частично от лектора, а обучамите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмнет. Програмата е организирана в теоритична и практическа част и осъществяването на ясна връзка между теория и практика. Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането й се осигуравят от обучителната организация.

 

Продължителност на обучението: 16 акад. часа

Максимален брой участници на една група: 20

Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.

ЦЕНА

За индивидуален участник: 110 лв. с ДДС

За група: 1800 лв. с ДДС

Хорариум: 16 акад. часа

Форма на провеждане:

присъствена (16 акад. часа в два присъствени дни)

присъствена + частично присъствена (8 акад. часа присъствени + 8 акад. часа неприсъствени)

Удостоверения: за всеки участник се издава поименно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити

Брой квалификационни кредити: 1

Плащания се извършват само по банков път.

*Обучителната програма е одобрена от МОН със Заповед №РД09-1059/25.01.2017 и е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

 

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg