Център за творческо обучение

Опознай света около теб, научи повече за себе си!

Училище в облака: Въведение

Програма "Училище в облака: въведение" е създадена, за да запознае учители и диркетори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглеждат конкретно платформите G suite (Google приложения за образованието) и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище. Платформите са безплатни за българските училища и за да имат реална полза, са нужни планиране и постоянство. По време на  обучителната програма обучаемите ще добият конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят G suite, Оffice 365 или друга платформа. В занятията се разглеждат приложението на платформите, техническите изисквания и конкретни училищни казуси. Програмата дава отговори на въпроси като това как платформите променят общуването между учители, ученици, ръководство и родиители, как внедряването на платформите може да доведе до създаването на иновации в училището и положително да повлия учебния процес, как да се заместят традиционните процеси с електронни услуги. Темите в обучението дават възможност за последваща вътрешноучилищна квалификация на базата на платформата; Обучението представя практически опит от внедряването на Google приложения за образованието и Office 365 в над 20 училища в България, всички с отлични референции. Обучението е създадено на базата на опита на “Център за творческо обучение”.

Програмата цели:

1. Да запознае обучаемите с добрите практики за въвеждане на електронни платформи в учебно заведение;

2. да подготви педагогическите, непедагогическите специалисти и ръководството на училището за въвеждане на електронна платформа;

3. да насочи обучаемите към конкретено планиране и създаване на процес за внедряване на електронна платформа;

4. да повиши технологичната грамотности, уменията за анализ и планиране.

По време на обучението, обучаемите се запознават с най-съвременни инструменти и похвати за общуване (вкл. електронно) с различни целеви групи (ученици, родители, колеги, институции и др.). Програмата има за цел да подготви обучаемите за промените, част от стратегията на МОН до 2020 година, и значението на дигиталните компетентности за развитието на ученците и обществото, тяхната връзка с външните оценявания и тестове, вкл. PISA.

Методи на обучение:

Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално практическо използване на електронни платформи и инструменти. Всички обучаеми използват собствени електронни профили, чрез които получават достъп до сигурна работна среда по време на цялото обучение. В обучителния процес се симулират учебни ситуации, провеждат се презентации, дискусии и анкети. Обучението е центрирано около обучаемите (учителите) и поощрява изразяването на собствен опит и гледна точка по разискваните теми. Функционалността и приложението на образователните инстурментите се въвеждат частично от лектора, а обучамите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмнет. Програмата е организирана в теоритична и практическа част и осъществяването на ясна връзка между теория и практика. Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането й се осигуравят от обучителната организация.

За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър, таблет и/или мобилно устройство.

Продължителност на обучението: 16 акад. часа

Максимален брой участници на една група: 20

Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.

ЦЕНА

За индивидуален участник: 100 лв. с ДДС

За група: 1800 лв. С ДДС

Плащания се извършват само по банков път.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат

Брой квалификационни кредити: 1

*Обучителната програма е одобрена от МОН със Заповед №РД09- 1051/25.01.2017 и е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

София 1111,
Стадион "Академик", ниво 2

(до зала "Фестивална)

Тел.: 02 408 03 26

Моб.:0882 506 425

Варна
ул. Генерал Колев 54, ет. 3, оф. 14

Моб.:0882 506 425

Е-mail: info@cct.bg