Център за творческо обучение

Мисия на Център за творческо обучение е подобряване на образователна среда в България чрез развиване на ключови компетенции, разкриване потенциала, както на учащи, така и на обучители-специалисти, и отглеждане на конкурентноспособни кадри, успешни в професионалната и в социалната сфера на своя живот. Освен това Центърът работи активно и върху въвеждането на цялостен подход в общото образование, който разглежда физическите, умствените и социалните аспекти на цялостната личност на ученика.

Повече от 10 години обучения

Обучения за учители и директори, одобрени от МОН

Екипът ни е съставен от експерти в областта на образованието и образователните технологии. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

училища в облака

обучени учители

деца и младежи в Space Camp

училища с проекти 1:1

Google сертифицирани учители

Запознайте се с нашия екИп

Александър Ангелов

Александър Ангелов

Управител

Управител на Център за творческо обучение и най-вече отдаден на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

email: a.angelov@cct.bg

Рени Димова

Ръководител проекти

Председател на управителния съвет и ръководител проекти към Сдружение “Център за творческо обучение”. Спомене ли се думата “проект” – Рени има думата.

email: r.dimova@cct.bg

Йоана Маринова

Главен оперативен директор

Ролята и да въвежда процеси и структури, които да позволят на организацията да реализира своята визия, мисия и цели по устойчив начин.

email: j.marinova@cct.bg

Станислава Долапчиева

Ръководител „Облачни услуги“

Ръководител на проектите и обучителните програми на Центъра за внедряване на Google G Suite за образованието. Тя е и Google иноватор.

email: s.dolapchieva@cct.bg

Елисавета Якимова

Регионален директор Варна

Ръководи отдел Маркетинг и дейностите на Центъра във Варна и региона. Провежда обучения по програмата “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: e.jakimova@cct.bg

Весела Русева

Регионален мениджър Пловдив

Весела координира и подпомага осъществяването на дейностите и проектите на Центъра на територията на община Пловдив. Води обучения “Въведение” и “Общуване и организация” от цикъла “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: v.ruseva@cct.bg

Д-р Гергана Райжекова

Ръководител детски и младежки програми

Тя допринася за развитието на програмите Science Camp Bulgaria и Space Camp Turkey и е основател на общността “Възпитаници на Space Camp в България”.

email: g.rayzhekova@cct.bg

Димитър Дряновски

Дизайнер на технологични решения

Занимава се с изготвяне на цялостни решения за преобразуване на образователната среда. Превръща идеите в реалност.

email: d.dryanovski@cct.bg

Иван Петров

Технологичен ръководител G Suite за образованието

Гуру е в администрирането и управлението на G Suite и разследването и издирването на отдавна загубени домейни, неймсървъри, сайтове и хостинги. Провежда обучението “Училище в облака: администиране и управление”.

email: i.petrov@cct.bg

Йоанна Минчева

Координатор партньорства и проекти

Йоанна се занимава с координацията между Центъра за творческо обучение и неговите партньори и клиенти. Участва в планирането и провеждането на събития, развива и координира авторски младежки програми.

email: i.mincheva@cct.bg

Д-р Димитрина Папагалска

Специалист управление на организационно знание

Занимава се с идентифициране и управление на знанието на организацията в и извън нея. Консултира по въпроси свързани с интелектуалната собственост.

email: d.papagalska@cct.bg

Биляна Георгиева

Експерт стопанска дейност

Биляна се занимава с административни въпроси. Основната й работа е свързана със съставянето и отчитането на оперативните документи свързани с персонала и дейността на фирмата.

email: b.georgieva@cct.bg

Надежда Коцева

Координатор обучения

Координатор обучения и сертифициране на учители. От време на време пише статии и често се гмурка в интересните предизвикателства на Центъра.

email: n.kotseva@cct.bg

Полина Дончева

Офис мениджър

Подпомага организационно, материално и функционално поддържане на офисната и екипна дейност, както и тази на отделните звена.

email: p.doncheva@cct.bg

Светлана Василева

Графичен и web дизайнер

Помага за визуалното представяне на дейностите на Центъра. Прилага креативно мислене за решаване на творчески предизвикателства.

email: s.vasileva@cct.bg

Панка Вълева

Експерт внедряване на технологии

Нейна задача е да направи достъпни най-съвременните технологични средства в класните стаи на всяко българско училище. Тя търси и намира решения за предизвикателствата, пред които е изправена образователната институция и оформя съвместни дейности за решаване и постигане на целите.

email: p.valeva@cct.bg

Калоян Богданов

Технически сътрудник

Подпомага екипа при извършването на редица административни и технически задачи.

email: k.bogdanov@cct.bg

Евгени Шипочинов

Консултант, поддръжка на информационни технологии

Занимава се с G Suite администриране и всичко свързано с облачната платформа.

email: e.shipochinov@cct.bg