Център за творческо обучение

От 2008г. насам Център за творческо обучение (ЦТО) активно работи в областта на образователната трансформация, за позитивна промяна в българската образователна среда чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности.

Мисия на Центъра е подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.

Повече от 10 години обучения

Обучения за учители и директори, одобрени от МОН

Екипът ни е съставен от експерти в областта на образованието и образователните технологии. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

училища в облака

обучени учители

деца и младежи в Space Camp

училища с проекти 1:1

Google сертифицирани учители

Запознайте се с нашия екИп


Александър Ангелов

Александър Ангелов

Управител

Управител на Център за творческо обучение и най-вече отдаден на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

email: a.angelov@cct.bg

Рени Димова

Ръководител проекти

Председател на управителния съвет и ръководител проекти към Сдружение “Център за творческо обучение”. Спомене ли се думата “проект” – Рени има думата.

email: r.dimova@cct.bg

Елисавета Якимова

Регионален директор Варна

Ръководи отдел Маркетинг и дейностите на Центъра във Варна и региона. Провежда обучения по програмата “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: e.jakimova@cct.bg

Станислава Долапчиева

Ръководител „Облачни услуги“

Ръководител на проектите и обучителните програми на Центъра за внедряване на Google G Suite за образованието. Тя е и Google иноватор.

email: s.dolapchieva@cct.bg

Димитър Дряновски

Бранд мениджър LEGO® Education

Занимава се с изготвяне на цялостни решения за преобразуване на образователната среда. Димитър е бранд мениджър на LEGO® Education и основната му задача е установяване на марката в България.

email: d.dryanovski@cct.bg

Весела Русева

Регионален мениджър Пловдив

Весела координира и подпомага осъществяването на дейностите и проектите на Центъра на територията на община Пловдив. Води обучения “Въведение” и “Общуване и организация” от цикъла “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: v.ruseva@cct.bg

Мария Стоичкова

Административен специалист с контролни функции
Като част от административния екип, координира организирането на събития и обучения и осъществява своевременна подкрепа по тяхното провеждане. Подпомага процеси по различни проектни дейности. email: m.stoichkova@cct.bg

Йоанна Минчева

Програмен директор

Инициира, планира, развива и имплементира програми и проекти в синхрон с целите на организацията, като отговаря за изпълнението, мониторинга и цялостния им успех. Оказва подкрепа на мениджърите и екипите по звена.

email: i.mincheva@cct.bg

Иван Петров

Технологичен ръководител G Suite за образованието

Гуру е в администрирането и управлението на G Suite и разследването и издирването на отдавна загубени домейни, неймсървъри, сайтове и хостинги. Провежда обучението “Училище в облака: администиране и управление”.

email: i.petrov@cct.bg

Биляна Георгиева

Експерт стопанска дейност

Биляна се занимава с административни въпроси. Основната й работа е свързана със съставянето и отчитането на оперативните документи свързани с персонала и дейността на фирмата.

email: b.georgieva@cct.bg

Д-р Димитрина Папагалска

Директор организационно развитие

“Ръководи административния екип на организацията и следи за ефективното и оперативно функциониране на процесите в нея. Работи по създаването на позитивна и продуктивна работна среда и поддържането на високи професионални стандарти. Консултира по въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

email: d.papagalska@cct.bg

Станислав Христов

Експерт бизнес развитие

Проактивно изучава, описва и внедрява опит и знание, получени чрез проекти и
партньори на Център за творческо обучение. Той участва във всички етапи на
изпълнението на проектите.

email: s.hristov@cct.bg

Панка Вълева

Експерт внедряване на технологии

Нейна задача е да направи достъпни най-съвременните технологични средства в класните стаи на всяко българско училище. Тя търси и намира решения за предизвикателствата, пред които е изправена образователната институция и оформя съвместни дейности за решаване и постигане на целите.

email: p.valeva@cct.bg

Габриела Иванова

Експерт внедряване на технологии
Занимава се с имплементиране на най-новите дигитални технологии в учебната среда – внедряване на Chromebook и моделът 1:1 в българските училища. email: g.ivanova@cct.bg

Надежда Коцева

Координатор обучения

Координатор обучения и сертифициране на учители. От време на време пише статии и често се гмурка в интересните предизвикателства на Центъра.

email: n.kotseva@cct.bg

Светлана Василева

Графичен и web дизайнер

Помага за визуалното представяне на дейностите на Центъра. Прилага креативно мислене за решаване на творчески предизвикателства.

email: s.vasileva@cct.bg

Евгени Шипочинов

Консултант, поддръжка на информационни технологии

Занимава се с G Suite администриране и всичко свързано с облачната платформа.

email: e.shipochinov@cct.bg