(CCT + Creative Commons)

Считано от 31 март 2020 г. Център за творческо обучение въвежда creative commons (CC) лицензи за определяне на правата за използване на авторски произведения и материали.

1. Защо Центъра избира Creative Commons (CC) лиценза за свои произведения?

Център за творческо обучение работи активно в областта на образователната трансформация в България още от самото си създаване през 2008 г. Воден от мисията за подобряване на цялостната образователна среда в България чрез внедряване на персонализирани технологични решения за българските образователни институции, авторски програми за обучение на учители и младежки дейности, екипът на Центъра непрекъснато влага своята експертиза в създаването и разработването на разнообразие от продукти и дейности, които да са в помощ на директорите, учителите, академичната общност, представителите на държавните институции, местните власти и други заинтересовани лица при работата им в условия на непрестанно нарастващата необходимост от съвременни, актуални и приложими инструменти в образователната среда. 

2. Кои са авторските произведения на Център за творческо обучение?

Авторските произведения на Центъра включват, но не се ограничават със: изследвания; публикации; участия с презентации и доклади на национални и международни форуми и изложения; 16 обучителни програми за учители и директори и други продукти. Като носител на авторски права върху тези материали, Центърът може да ги използва (в т.ч. да ги тиражира, разпространява, продава, превежда, адаптира, преработва, и др.), да ги продава или лицензира, както и да разрешава на други лица да ги използват – свободно или срещу възнаграждение. 

3. От кога Център за творческо обучение разпространява свои произведения и с CC лиценз?

От 1 март 2020 година, Център за творческо обучение започва да разпространява безплатно, с цел свободно използване (но с определени ограничения) някои от печатните произведения на своите труд и експертиза сред заинтересовани страни. 

4. Как да разбера дали и как мога да използвам дадено произведение или материал на Център за творческо обучение?

Дали произведения на Центъра са свободни за използване, можете да разберете чрез т.нар. информация за режима на правата, която вече е задължителен атрибут на произведенията, авторските права върху които са на Центъра. 

Снимка от:  https://bg.wikipedia.org

Използване на произведения на Център за творческо обучение и получаване на разрешение

Стандартно, авторските произведения на Центъра се обозначават със символа ©, последван от годината на разгласяване (публикуване) на произведението. Това означава, че съответното произведение е под закрилата на авторското право в продължение на 70 години след неговото разгласяване и за този период, в случай че желаете да използвате това произведение, е необходимо да се свържете с Център за творческо обучение (cct.bg). В противен случай, освен ако не използвате произведението по някой от предвидените в чл. 24 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) случаи на допустимо свободно използване на произведенията според разпоредбите на чл. 23 от същия закон, можете да бъдете подведени под отговорност. 

Публикацията е достъпна на следната връзка: www.classroomtech.bg/case-study.

Пример

Върху материала, озаглавен “Училище в облака. Внедряване на облачните технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа”, ще видите надписа CC BY-NC-ND.

Информацията за режима на права върху това произведение означава, че можете да го използвате по следния начин:

  1. Не е необходимо да се свържете с Центъра, за да поискате разрешение за използването.
  2. Не дължите на Центъра възнаграждение за използването на произведението.
  3. При използването на произведението, от своя страна сте длъжни:
  • да посочвате следния текст (BY) при всяко използване на произведението: Център за творческо обучение, 2019 г., CC BY-NC-ND

    Автори: Александър Ангелов, Йоанна Минчева и колектив на Център за творческо обучение;

  • да не го правите с комерсиална цел (NC) и
  • да не внасяте промени в произведението (ND).

В случай че желаете да използвате ресурса с търговска цел или да го промените, е необходимо да получите писмено разрешение за това от ЦТО. 

Ако проявявате интерес и желаете да използвате някое от произведенията на Центъра, обозначено с С или с CC лиценз с търговска цел и/или да го промените, е необходимо да най-напред да се свържете с нас, за да ни попитате.