Сдружение Център за творческо обучение

Сдружение “Център за творческо обучение” е основано през 2008 г. с цел разработване на образователни програми за подпомагане на личностната реализация на младите хора, интеграцията на деца в риск, такива в неравностойно положение и от малцинствени групи.
Организацията изработва програми и провежда курсове за квалификация на учители и обучителни кадри в крак с предизвикателствата на XXI век. Организира работни конференции и други форуми с международно участие за насърчаване на ученето през целия живот и за развиване на компетентности, необходими за социалната и професионална реализация на съвременния гражданин.
Управлението на процесите в областта на обучението на педагогическите и други специалисти на СЦТО е сертифицирано по ISO 9001:2015.
Сдружението работи в обществена полза и активно участва в международни проекти, насочени към реализацията на младежки инициативи и образователно сътрудничество.
Голяма част от работата на организацията се осъществява в партньорство с училища, образователни и общински институции и си поставя за задача повишаване на качеството на училищното образование.

Проекти, в които можете да се включите

Европейска учителска академия за творческо и приобщаващо обучение ACADIMIA

Европейска учителска академия за творческо и приобщаващо обучение ACADIMIA

Проект Европейска учителска академия за творческо и приобщаващо обучение ACADIMIAТрадиционните методи на преподаване, при които учителят е централна фигура в класната стая, поставят предизвикателства пред успешната образователна интеграция на ученици в неравностойно...

read more
Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация (D-PAIDEIA)

Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация (D-PAIDEIA)

Проект Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация (D-PAIDEIA) По време на пандемията от COVID-19 повечето образователни институции бяха задължени да използват дигитални средства за обучение. Това до голяма степен подкрепи...

read more
Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM -NGSS

Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM -NGSS

Проект Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM NGSS  Проектът NGSS има за цел да популяризира STEAM подхода в предучилищен и начален етап на образование. Чрез този проект ще бъде разработен нов подход, който да обедини интерактивни подходи за...

read more
Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища – MONTECH

Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища – MONTECH

Проект Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища MONTECH  Проектът MonTech насърчава социалното приобщаване и равнопоставеността в мултикултурните училища в Европа чрез иновативни и ангажиращи дейности, основани на...

read more
Модел 1:1(едно към едно)

Модел 1:1(едно към едно)

Проект Модел 1:1(едно към едно)  "1:1"(едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като...

read more

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices – MakIN Teach

MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices – MakIN Teach

Проект MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване MakIN Teach   Партньорите в проекта MakINTeach (MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices) споделят виждането, че един от големите проблеми в средното образование е твърде теоретичното поднасяне на...

read more
Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация – YDML

Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация – YDML

Проект Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация (YDML)   Проектът YDML предоставя подкрепа на учащи и преподаватели в овладяването на умения за безопасна навигация и уверено използване на цифровите технологии.  Цели:...

read more
Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности – SEEVAL

Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности – SEEVAL

Проект Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности SEEVAL   Проектът SEEVAL има за цел да подготви обучителен курс и протоколи за действие за цялостен училищен подход в прилагането на социалното и емоционалното образование...

read more
Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата – RAINBOW

Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата – RAINBOW

Проект Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата RAINBOW Проект RAINBOW - Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата Има за цел да насърчи социалното включване и изграждането на положителни ценности чрез въвеждане на методи от...

read more

Сред водещите теми в проектите, реализирани от СЦТО са:

  • Въвеждане на съвременни методи на преподаване и учене;
  • Смислено използване на технологиите в училище;
  • Създаване на условия за интересен, увлекателен и ангажиращ учебен процес, който поражда и задържа интереса на младите хора към ученето и намалява вероятността от преждевременно отпадане от образование;
  • Развиване на социалните и емоционални компетентности на децата и младите хора;
  • Развиване на уменията за интеркултурна комуникация и сътрудничество на младежите и техните учители.

формуляр за заявяване на интерес
пишете ни

Моля, попълнете полетата във формата за запитване.

11 + 11 =