Сдружение Център за творческо обучение

Сдружение “Център за творческо обучение” е основано през 2008 г. с цел разработване на образователни програми за подпомагане на личностната реализация на младите хора, интеграцията на деца в риск, такива в неравностойно положение и от малцинствени групи.
Организацията изработва програми и провежда курсове за квалификация на учители и обучителни кадри в крак с предизвикателствата на XXI век. Организира работни конференции и други форуми с международно участие за насърчаване на ученето през целия живот и за развиване на компетентности, необходими за социалната и професионална реализация на съвременния гражданин.
Управлението на процесите в областта на обучението на педагогическите и други специалисти на СЦТО е сертифицирано по ISO 9001:2015.
Сдружението работи в обществена полза и активно участва в международни проекти, насочени към реализацията на младежки инициативи и образователно сътрудничество.
Голяма част от работата на организацията се осъществява в партньорство с училища, образователни и общински институции и си поставя за задача повишаване на качеството на училищното образование.

Проекти, в които можете да се включите

MakIN Teach – MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices

Проект MakIN Teach - "MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване"  Партньорите в проекта MakINTeach(MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices) споделят виждането, че мисията на учителите е да подкрепят учениците в техния път на израстване,...

read more

YDML – „Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация“

Проект YDML - „Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация“  Проектът YDML има за цел да осигури подкрепа на младежките работници, които се ангажират с развиване на уменията и компетентностите на младежите в областта на цифровата...

read more

Модел 1:1(едно към едно)

Проект Модел 1:1(едно към едно)  "1:1"(едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като...

read more

SEEVAL – “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности”

Проект SEEVAL - "Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности"  Проектът SEEVAL има за цел да подготви обучителен курс и протоколи за действие за цялостен училищен подход в прилагането на социалното и емоционалното...

read more

RAINBOW – „Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата“

Проект RAINBOW - „Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата“Проектът RAINBOW („Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата“) има за цел да насърчи социалното включване и изграждането на положителни ценности чрез въвеждане на методи...

read more

MONTECH – “Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища”

Проект MONTECH - "Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища"  Проектът MonTech насърчава социалното приобщаване и равнопоставеността в мултикултурните училища в Европа чрез иновативни и ангажиращи дейности, основани на...

read more

NGSS – “Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM”

Проект NGSS – "Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM"  Проектът NGSS има за цел да популяризира интегрирано изучаване на науки, технологии (STEM) + изкуства в образованието в ранна детска възраст. Проектът ще разработи нов подход, който ще интегрира...

read more

Сред водещите теми в проектите, реализирани от СЦТО са:

  • Въвеждане на съвременни методи на преподаване и учене;
  • Смислено използване на технологиите в училище;
  • Създаване на условия за интересен, увлекателен и ангажиращ учебен процес, който поражда и задържа интереса на младите хора към ученето и намалява вероятността от преждевременно отпадане от образование;
  • Развиване на социалните и емоционални компетентности на децата и младите хора;
  • Развиване на уменията за интеркултурна комуникация и сътрудничество на младежите и техните учители.

формуляр за заявяване на интерес пишете ни

Моля, попълнете полетата във формата за запитване.

6 + 9 =