Проект

Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация (D-PAIDEIA)

По време на пандемията от COVID-19 повечето образователни институции бяха задължени да използват дигитални средства за обучение. Това до голяма степен подкрепи дигиталната трансформация в образованието, но също така разкри, че компетентността на учителите в дигиталната педагогика за дистанционно обучение се нуждае от по-нататъшно развитие. Те не само трябва да могат да използват дигитални инструменти, но също така трябва да са наясно със социалните и емоционалните аспекти на обучението, базирано на цифрови технологии. Също така, много учители, въпреки че могат да използват някои инструменти, нямат уменията да ги използват по педагогически ефективен начин. Учениците също трябва да придобият социални и емоционални умения, за да могат да участват пълноценно в дистанционното обучение, особено в дигитална среда.

Проектът D-Paideia си поставя за цел да изработи всеобхватен подход към дигиталното образование. Paideia (произнася се педи’я) от гръцки означава цялостно, холистично образование.

Цели:

  • Aктуализиране на квалификационната рамка DigCompEdu, която ще включва и ще се фокусира върху аспекти, свързани със социално и емоционално учене, благополучието в дигиталната среда, психично здраве и други аспекти, възникнали от опита по време на пандемията;
  • Разработване на квалификационна програма с цел обучение на учители и образователни практици (от всички нива) да преподават ефективно в дигитална среда;
  • Създаване на модели и насоки, които ще подкрепят образователните институции да разработят свои собствени педагогически дигитални стратегии чрез използване на цялостен училищен подход, както мониторинг и подкрепа за тяхното прилагане на ниво образователна институция.

Партньори по проекта:

Проектът “Педагогическите дигитални компетентности като ключов елемент за дигитална трансформация” (D-PAIDEIA) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. 101087643-ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.