Проект

Европейска учителска академия за
творческо и приобщаващо обучение
ACADIMIA

Традиционните методи на преподаване, при които учителят е централна фигура в класната стая, поставят предизвикателства пред успешната образователна интеграция на ученици в неравностойно положение. Въпреки че използването на креативни методи може да подобри в голяма степен образователните постижения и приобщаването на учениците в неравностойно положение, както и на цялата класна стая, повечето учители не ги използват, тъй като не са преминали подходящо обучение. Обучението на учителите е много важно, за да се промени тази ситуация, но квалификационните програми за учители обикновено бавно включват такива иновации.

Цели:

Стъпвайки върху резултатите от предишни проекти, проектът ACADIMIA има за цел да създаде Академия за учители, която ще се съсредоточи върху използването на креативни методи на преподаване (елементи на метода Монтесори, театър, образователна драма, игровизация, креативни технологии и т.н.) в различни класни стаи. Академията ще разработи учебна програма за използването на креативни методи и ще организира поредица от съвместни дейности за обучение на учители (онлайн семинари, летен кампус, електронни курсове за обучение, курсове за хибридно обучение, работа в класна стая и т.н.), които ще тестват различни схеми за мобилност и квалификация. 

Ще бъде създадена професионална общност от практикуващи учители, за да се даде възможност за взаимно обучение и обмен на опит и експертиза. В процеса на работа по проекта ще бъде проведено академично изследване, което ще покаже въздействието на креативните методи. Академията ще изгради платформа за общуване на общността и ще развива стратегическо сътрудничество с местните власти и други заинтересовани страни в образованието, за да гарантира своята устойчивост. 

Предвижда се около 900 практикуващи учители, студенти (бъдещи учители) и преподаватели, както и 10 000 ученици да се включат пряко в дейностите по проекта.

Проектът ACADIMIA е 3-годишен и ще се реализира от м.юни 2023 до м.юни 2026 година.

Какво предстои?

 • Разработване на учебни програми и модули за използване на неформални методи за подобряване на социалното включване и на климата в класната стая, чрез валоризация на резултати от европейски проекти;
 • Разработване на механизми за взаимно признаване на знанията, уменията и компетентностите, придобити в рамките на обучения по тези програми;
 • Съвместно провеждане на курсове, включително чрез дигитални платформи, съвместни обучения, онлайн семинари, курсове за електронно обучение;
 • Разработване на механизми за насърчаване на мобилността на учителите между институциите на академията за учители, включително организиране на летен майсторски клас за практикуващи и бъдещи учители от страните партньори;
 • Пилотни апробации в клас;
 • Създаване и развиване на професионална общност от практики, свързана с използването на неформални методи в преподаването за улесняване на работата в мрежа и споделянето на знания. Общността ще включва стажант-учители, студенти (бъдещи учители), действащи учители, обучители и други заинтересовани страни;
 • Разработване на хранилище с ресурси на различни езици, с отворен достъп, съдържащо методи, инструменти и материали, свързани с използването на неформални и творчески образователни методи в училищното образование, с цел насърчаване на социалното включване;
 • Разработване на механизми за трансфер на резултатите от дейностите по проекта към разработване на национални и/или регионални политики за квалификация на учители и подкрепа за училищата, включително кръгли маси за образователни политики.

Партньори по проекта:

 • Екшън синерджи (Гърция) – координатор
 • Университет на Жирона (Испания)
 • Университета на Флоренция (Италия)
 • Университета за приложни изследвания в Льовен (Белгия)
 • ИнСайт Драма – Център за образование, култура и услуги (Унгария)
 • Център за творческо обучение (България)
 • Учебен център за народен театър (Гърция)
 • ГеоКамп (Исландия)
 • Университета на Исландия
 • Уотърпарк Монтесори Интернешънъл (Ирландия)
 • ДИПКУ към Тракийски университет (България)
Проектът “Европейска учителска академия за творческо и приобщаващо образование” (ACADIMIA) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No101104783-EDU-2022-1-GR-PEX-TEACH-ACA. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.