Google сертифициран обучител ниво 1 и 2

Цел и описание на обучението:
Целта на програмата е да подпомогне учители, директори и специалисти в сферата на образованието да постигнат смислено внедряване на технологии в работата си.
Програмата включва четири елемента и се осъществява по официалните обучителни модули и изпити на Google for Education (Гугъл за образованието):

 1. Ориентация (4 часа, присъствено).  Разглеждат се основните цели и задачи на програмата. Създават се електронни профили в сертифициращия център, предоставят се електронни кодове за за явяване на изпита, разглежда се основното съдържание на подготвителната програма, участниците формират екип в GEG. Провежда се на две части, по 2 часа за всяко от нивата 1 и 2.
 2. Самостоятелна подготовка по модулите на Google (30 часа, самостоятелно, онлайн). Курсът за Google сертифициран обучител Ниво 1 е структуриран в 13 раздела с общ хорариум 14 часа, Ниво 2 в 9 раздела с хорариум 16 часа). Всеки раздел завършва с модул за самопроверка.  
 3. Подготовка за изпит и полагане на изпит (12  часа, присъствено). Продължителността на самия изпит е 3 астрономически часа за всяко от нивата 1 и 2. Изпитът се провежда на една сесия, без поставяне на изчакване или запаметяване. Успешен е всеки изпит с над 80% изпълнени задачи. Проверката на изпита е електронна, автоматична. Резултати са налични до 30 минути след края на изпита.
 4. Планиране на занятия/проекти и връчване на сертификати и удостоверения (присъствено, веднъж на тримесечие). Официална част, в която сертифицираните специалисти представят накратко идеите и проектите, по които (ще) работят. Официално се връчват сертификати Google Certified Educator и удостоверения с квалификационни кредити по програмите УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА.
  1. За кого е подходяща програмата?
   Учители, директори и специалисти с интерес към смисленото внедряване на технологии в класната стая или административните процеси в училище. Директори по технологиите, ръководители на направление ИКТ, специалисти по личните данни. Необходимо е владеене на английски език, четимо  (ниво Intermediate/B1). Част от текст, включен в курса за обучение ще намерите на ТУК. Полагане на изпит:
   Изпитът се провежда онлайн, в реално време и се състои от две части:

       • теоретична част, 20 затворени въпроса;
       • практическа част, 10-13 казуса, изпълняват се с Google профил.

      Общата продължителност е 3 часа. При изтичане на времето изпитът автоматично спира. Изпитите се провеждат в зала на Център за творческо обучение в градовете София, Варна или Пловдив, или в училище, според групата.  По време на изпита в залата присъства сертифициран инструктор, който предоставя съдействие и подкрепа от технически характер при необходимост.

      Сертифициране:
      Всеки успешно преминал през изпита получава:

          • съответните сертификати от Google – Google Certified Educator Level 1, Google Certified Educator Level 2.
          • две удостоверения от Център за творческо обучение по одобрени от МОН програми Училище в облака: въведение и Училище в облака: общуване и организация.

         GEG България (Група на Google обучителите)
         Всеки участник в обучителната програма е поканен да членува в групата на Google обучителите, където свободно може да поставя въпроси свързани с обучението или практиката си. Всеки обучаем има и ментор в групата, който оказва подкрепа по време на подготовката.

         Цена: 185 лв./участник с вкл. ДДС.
         В цената са включени електронни кодове за еднократно явяване на изпитите Google Certified Educator Level 1 и Level 2 на обща стойност $35.00

         За връзка относно изпитите:
         Надежда Коцева,
         координатор обучения
         n.kotseva@cct.bg