Одобрено със заповед
№ РД 09-1787/18.08.2020 г.

Програмата е предназначена за учители от ранен, начален и прогимназиален етап, с фокус върху разнообразни практически занятия с учебните материали на LEGO®Education.

Акцентът се поставя върху: решения, представящи различните емоции и тяхното физическо изразяване по забавен и занимателен начин, позволяващи да се работи върху емпатия, съпричастност, разрешаване на конфликти чрез игра; решения, насочени към развиване на езиковата култура и грамотността, обогатяване на речника, работа за граматически правилна реч; решения,  развиващи социални умения, целящи да задълбочат разбирането на подрастващите за света около тях и мястото им в него, за взаимоотношения и професии, включително базови икономически концепции. Знанията и уменията се изграждат чрез ролеви игри, конструиране, драматизации, работа в групи и споделяне на идеи.

ОПИСАНИЕ:

Участниците ще се включват активно в обучителните сесии чрез практически дейности, дискусии, групова работа, рефлективни упражнения. В обучителната програма се представят занятия и се използват ресурси, които учителите могат да приложат в своята практика веднага след края на обучението.

Продължителност: 16 акад. часа;

Квалификационен кредит: 1;

Максимален брой участници в група: 20

Място на провеждане: В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

Цена за индивидуален участник в група: 200 лв. с ДДС;

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити;