Одобрено със заповед
№ РД 09-174/21.01.2021г.

1:1 (Едно към едно)

е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител разполага с лично електронно устройство за учене, което замества учебниците и значителна част от учебните помагала. Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа за осъществяване на учебния процес. 

Основни цели:

Да разгледа и запознае учителите с различни методи за организация на учебния процес в условията на модел 1:1 - смесено обучение, обърната класна стая, проектно базирано обучение, геймификация в обучението и др.;

Да разгледа цели, основни характеристики, подходящи инструменти, стратегии, както и прилики и разлики между формиращото и обобщаващото оценяване и приложимостта им в различните подходи при учене по модела 1:1;

Да въведе в същността на модела 1:1 и ползите му за учебния процес;

Да представи стандартите, компетенциите и целите в образователния процес в условията на модел 1:1;

Да предостави практически приложими подходи за планирането на учебните занятия и интегриране на дигиталните технологии в учебния процес чрез модела ЗУМП/SAMR (Заместване, усилване, модификация, предефиниране), наред с конкретни съвети и стратегии за използване на този модел;

Изисквания за участниците:

  • да имат опит в  използването на облачните технологии в административния и учебния процес;
  • да са сертифицирани Google Certified Educator, ниво 1 или минимум да са преминали през модулите за подготовка за изпит – Fundamentals training

Формат на обучението:

  • Дистанционно (2 дни по 3 часа) през Google meet. 
  • Присъствено (6 часа присъствено).

Максимален брой участници: 22 човека;
Цена за индивидуален участник в група: 200 лв. с ДДС;