ОБЩИ УСЛОВИЯ 

на платформата www.crm.cct.bg    

 

В сила от: 05.01.2024 год.

 

1. Приложимост 

 

1.1. Тези общи условия се прилагат при изпълнение на всички услуги, предлагани от електронната платформа www.crm.cct.bg (за краткост “Платформа”) на Център за творческо обучение (за краткост “ЦТО”), а именно организиране на частично присъствени, неприсъствени и присъствени обучения, включително и синхронни обучения от разстояние в електронна среда със или без квалификационни кредити, за повишаване на професионалната квалификация (заедно всички наричани “Услуги”) на педагогически специалисти и други лица (за краткост “Обучаем”, “Обучаеми лица”), заявени и заплатени от Обучаемия или друго физическо, юридическо лице, вкл. образователна институция (детска градина, училище, учебно заведение или център за подкрепа за личностното развитие) или друго правно образувание (за краткост “Клиент”, “Клиенти”). Обученията се провеждат от ангажирани от ЦТО експерти в конкретната област (за краткост “Обучител”, “Обучители”). Приемането на настоящите Общи условия и Политиката за сигурност на ЦТО е задължително, за да бъдат предоставяни и ползвани услугите на ЦТО. Условията са валидни и задължителни за всички Клиенти, Обучаеми лица и Обучители (за краткост “Ползватели на Платформата”, “Ползватели”).

 

1.2. ЦТО услугите се предлагат и изпълняват от две различни юридически лица (заедно наричани “ЦТО”), както следва: 

 • “Център за творческо обучение” ООД, ЕИК 175342714, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16 
 • Сдружение “Център за творческо обучение”, ЕИК 175463383, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 17, партер

 

1.3. Платформата www.crm.cct.bg е собственост на “Център за творческо обучение” ООД, но се администрира и управлява съвместно със Сдружение “Център за творческо обучение”.  

 

Следните данни за контакт могат да се използват за връзка с Платформата и предлаганите обучения:  гр. София, ул. “Каймакчалан” № 28, електронен адрес: trainings@cct.bg.

 

1.4. Обученията могат да се провеждат на място в сградата на Клиента, в офис на ЦТО или онлайн. 

 

1.5. Според спецификата на избраното обучение и ролята на лицето, достъпващо Платформата, наред с настоящите Общи условия, се прилагат и индивидуалните договори с ЦТО, ако такива са сключени, както и конкретните условия за избраното обучение, посочени в обявата или в индивидуално предложение, изпратено на Клиента. Услугите в Платформата са предназначени предимно за специалисти и експерти, които не притежават качеството “потребител”, тъй като са насочени към надграждане на уменията в професионално направление с цел усъвършенстване и кариерно развитие. В случай на заявено обучение от КЛИЕНТ, самостоятелно заплатил за услуга, предлагана от ЦТО, чиято цел е надграждане на умения с лична, непрофесионална цел, то този КЛИЕНТ притежава и качеството “потребител”, за който се прилагат и правилата за потребители (точка 5.7 и подточките към нея от настоящите Общи условия).  

 

2. Влизане в сила

 

2.1. Настоящите Общи условия са обвързващи за ЦТО – от една страна, и  за всички Клиенти, Обучаеми лица и Обучители от друга, както следва:

 

 • За Клиенти с подписан индивидуален договор с ЦТО – от момента на сключване на индивидуалния договор и регистрация в Платформата; 
 • За Клиенти без подписан индивидуален договор с ЦТО – от момента на приемане на регистрация в Платформата и приемане на настоящите Общите условия;
 • За Обучаеми – от момента на регистрация на лицето в Платформата и приемане на настоящите Общите условия;
 • За Обучители – от момента на сключване на индивидуалния договор и регистрация в Платформата. 

 

2.2. Задълженията на ЦТО спрямо Клиентите, Обучаемите лица и Обучителя възникват:

 

 • Спрямо Клиенти с или без подписан индивидуален договор – след получено пълно плащане за заявените услуги;
 • Спрямо Обучаеми – от момента на регистрация на Обучаемия в Платформата и приемане на настоящите Общите условия;
 • Спрямо Обучители – от момента, уговорен между страните в индивидуалния договор. 

 

3. Общи положения 

 

3.1. Основни дефиниции 

 

В настоящите Общи условия, в индивидуалните договори, обяви, оферти и програми следните думи и изрази следва да се разбират, както следва:

 

“ЦТО” е “Център за творческо обучение” ООД, ЕИК 175342714, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16, а в други случаи –  Сдружение “Център за творческо обучение”, ЕИК 175463383, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 17, партер. “Платформа” е интернет страница www.crm.cct.bg, която позволява организиране на обучения.

“Ползвател” е всяко лице, което достъпва Платформата, независимо от качеството, ролята и нивото на достъп, които притежава. 

“Потребител” е лице, което пряко е заплатило на ЦТО възнаграждение за обучение с непрофесионална, лична цел.

“Регистрация на профил” е действие по предоставяне на данни с цел създаване на профил в Платформата и използване на функционалностите й, налични само за регистрирани потребители. 

“Регистрация за обучение” е действие, изразяващо желание за присъствие в обучение, организирано от ЦТО съобразно условията, посочени в обявата на обучението. 

“Договор от разстояние” е договор за обучение сключен между Клиент и ЦТО, посредством електронна регистрация на Клиента в Платформата, приемането на Общите условия и заплащането на услуги към ЦТО, когато Клиентът не е сключил друг индивидуален договор с ЦТО. Договор от разстояние може да бъде сключен чрез Платформата, посредством имейл или по телефон.

“Индивидуален договор” е писмен договор за обучение, сключен между ЦТО и Клиент. 

“Форсмажорно обстоятелство” и “Непреодолима сила” са явления, актове, действия или бездействия на трети лица, настъпили след заявяване на услуги или регистрация за обучение, които възпрепятстват ЦТО да изпълни своите задължения. 

“Обява”, Оферта”, “Предложение” е всяко изявление, направено от ЦТО онлайн и офлайн, което указва съществени характеристики на конкретното обучение (дата, начин и час на провеждане, Обучител, теми на обучението, брой квалификационни кредити, ако такива се предоставят, изисквания към Обучаемите и др.); 

“Квалификационен кредит” e измерител на времето, в което Обучаем е педагогически специалист и е взел участие в обучение на ЦТО за повишаване на квалификацията си по програма, когато обучението предвижда предоставянето на такъв кредит. 

“Обучение от разстояние в електронна среда” е обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като Обучителят и Обучаемите не се намират физически на едно и също място.

“Синхронно обучение от разстояние в електронна среда” е обучение от разстояние в електронна среда, при което Обучителят и Обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през Платформата на ЦТО.

“Обучение в частично присъствена форма” се извършва при присъствени, включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

“Сертификат” и “Удостоверение” са електронни документи, издавани от ЦТО при успешно преминато обучение. Сертификатите и удостоверенията в някои случаи носят, а в други не носят квалификационни кредити, което е указано в обявата на конкретното обучение.  

 

3.2. Регистрация на профил в Платформата. 

Регистрация на профил в Платформата е задължителна, за да бъдат използвани услугите на ЦТО, предлагани по електронен път и за да се извършват последващи регистрации за обучения. Регистрация на профил е възможна за всеки Клиент, Обучаем и Обучител. Регистрацията може да стане чрез натискане на бутон “Регистрация” в началната страница на Платформата по един от следните начини:

 • чрез попълване на формуляра за регистрация в Платформата;
 • чрез профила на лицето в Google;
 • чрез профила на лицето в Microsoft. 

 

При регистрация на профил в Платформата задължително се изисква предоставяне на електронен адрес (имейл) и въвеждане на парола, три имена, телефон за контакт, място и дата на раждане, месторабота, работодател, длъжност, а също и съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за сигурност на личните данни. Доброволно може да се предоставят и други данни. 

След въвеждане на данните и изразяването на съгласие с посочените документи, Ползвателят следва да маркира бутон “Регистрация”. На посочения електронен адрес ще бъде получен линк за потвърждение на регистрацията, който следва да бъде проследен за завършване на процеса.

 

При успешна регистрация достъпването на платформата от Ползвателя се реализира чрез въвеждане на потребителското име (електронния адрес) и парола, използвани при регистрацията и натискане на бутон “Вход” .

 

3.3. Забравена парола 

При забавена парола и натискане на бутон “Забравена парола” Платформата изисква електронния адрес, с който е извършена регистрацията. На този електронен адрес се изпраща линк, след проследяването на който паролата може да бъде променена чрез въвеждането й два пъти. 

 

3.4. Промяна на парола 

Промяна на парола може да бъде извършена и в други случаи от потребителския профил в Платформата от секция “Профил”.

 

3.5. Роли и ниво на достъп

В зависимост от качеството на регистрираното лице ролите в Платформата са, както следва, като всяка роля разполага с различни функционалности и права според нивото на достъп: 

 1. Роля “Администратор на организация” – това ниво се предоставя на Клиенти, които са страна по сключен с ЦТО индивидуален договор за обучения (детска градина, училище или център за подкрепа за личностното развитие) чрез законния представител на образователната институция или друго упълномощено лице.
 2. Роля “Обучаем” – това ниво се предоставя на лица, които използват услугите на ЦТО за надграждане на уменията в професионално направление с цел усъвършенстване и кариерно развитие или за друга цел (педагогически специалисти и други лица), когато тези услуги са предплатени от самия Обучаем или от лице, с което Обучаемият е в трудови или други правоотношения.
 3. Роля “Обучител” – това ниво се предоставя на експерти, на които ЦТО е възложил провеждането на обучения.
 4. Роля “Супер администратор” – това ниво е достъпно единствено за представители на ЦТО или упълномощени от тях лица и служители.

 

3.6. Лични данни, обработвани от ЦТО 

При регистрация в Платформата задължително се изисква предоставянето на електронен адрес (имейл), три имена, телефон за контакт, място и дата на раждане, месторабота, работодател, длъжност, а също и съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за сигурност на личните данни. Доброволно може да се предоставят и други данни в момента на регистрация или по-късно, като: служебен и личен електронни адреси, ниво на образованието, учебни предмети, данни за завършено образование (ниво, степен, специалност, академична длъжност, образователна институция, серия, номер и година на издадена диплома), данни за професионален опит и издадени сертификати, данни за други профили, предпочитания за бъдещи обучения, информация за проведени обучения, лични данни на Обучаеми лица. В Платформата задължителните за въвеждане данни са ясно обозначение със символ (*) и без въвеждането им не може да се завърши процесът на регистрация.

 

Личните данни, предоставени в профила на Роля “Администратор на организация”, са данни на директор, зам. директор или друго упълномощено лице, което достъпва Платформата от името на образователната институция или друго правно образувание. Данните, въведени в профила на Роля “Обучаем”, са данни на лицето, което е заявило желание да присъства в обученията, предлагани от ЦТО (педагогически или друг специалист или Клиент). Данните, въведени в профила на Роля “Обучител” са данни на експерта, провеждащ обучения.  

 

ЦТО, в това число и Платформата, прилагат технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп до данните от неупълномощени лица. Защитата на личните данни се извършва съобразно нормите на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), като повече информация може да бъде открита в Политиката за поверителност, достъпна в Платформата.

 

ЦТО или неговите служители и представители не носят отговорност и нямат задължението да проверяват грешни или некоректно представени данни, в това число имейл адреси, телефонни номера и др. 

 

В Платформата може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. ЦТО не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

3.7. Редакция на лични данни 

Всеки ползвател на Платформата може да промени въведени от него лични данни по всяко време докато профилът съществува от секция “Профил”. 

 

3.8. Изтриване на регистриран профил

Всеки ползвател на Платформата може да изтрие своя профил, с което се изтрива и цялата информация в изтривания профил, включително лични данни, удостоверения и справки за преминати обучения. Това може да се случи от секция “Профил” в Платформата. В някои случаи е възможно Платформата да блокира тази функционалност поради възможността за неправомерното изтриване на профил или изтриването му по грешка на ползвателя. В случай че ползвателят желае профилът му в Платформата да бъде изтрит и тази възможност не е достъпна в секция “Профил”, той следва да се свърже с ЦТО, след което ще получи незабавно съдействие. При наличие на законово или договорно основание за това ЦТО може да откаже изтриването на профила, за което излага мотиви. 

 

3.9. Изход от профила 

Всеки ползвател на Платформата може да излезе от профила, с който е достъпил Платформата, чрез натискане на бутон “Изход”.

 

3.10. Минимални изисквания за използване на услугите

Изискванията, на които следва да отговаря Клиентът, Обучаемият и Обучителят, техните устройства и условия, са посочени в обявата за конкретното обучение. Ако друго не е посочено в обявата, за използване на Платформата и за участие в обученията са необходими:

 • интернет свързаност;
 • компютър/лаптоп (Chromebook или друго устройство);
 • достъп до Платформата.

 

Не е налице несъответствие, за което ЦТО отговаря, ако цифровата среда на ползвателя на Платформата и услугите на ЦТО  не е съвместима с техническите изисквания на услугата, при положение, че ЦТО е уведомил ползвателя за тези изисквания по ясен и разбираем начин.

 

3.11. Противоречие между Общите условия, обява на услугата и индивидуалните уговорки между страните 

При противоречие между настоящите Общи условия и индивидуалния договор, сключен с Клиента, както и при противоречие между Общите условия и условията, посочени в обявата за конкретното обучение или в друга  индивидуално предложение, прилагат се индивидуалните уговорки в договора, обявата или предложението. 

 

3.12. Приемлива употреба

Всеки ползвател носи пълна отговорност за причинените вреди на ЦТО и трети лица, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и постигнатите между страните индивидуални уговорки. Той дължи и компенсация за вреди, представляващи понесени разходи за заплащане на обезщетения на държавни органи или частни физически и юридически лица или други образувания, глоби, санкции, адвокатски хонорари, съдебни разноски за такси и вещи лица, пропуснати ползи. Трети лица са всички свързани с ЦТО лица, дружества, ОБУЧАЕМИ, ОБУЧИТЕЛИ, КЛИЕНТИ, филиали, директори, служители, агенти, потребители, ползватели на Платформата, комисионери или други партньори.

 

Всеки ползвател се задължава да спазва всички приложими закони, правила и разпоредби и гарантира, че няма и няма да разреши на трета страна да използва услугите на ЦТО по какъвто и да е начин, който може да наруши приложимото законодателство или да наруши правата на трети страни или на ЦТО. Без да се ограничава общия характер на горното, ползвателят се задължава и гарантира, че лично или чрез трети лица няма: i) да публикува, препродава, разпространява, излъчва, предава, прехвърля, залага, наема, споделя или сублицензира услуги на ЦТО, негови обекти на авторски права и интелектуална собственост; ii) да използва ЦТО или неговите услуги, за да осигури или изгради продукт или услуга, които се конкурират с дейността на ЦТО; iii) да нарушава интелектуалната собственост или други права на трети страни или на ЦТО; iv) да използва всякакви незаконни, вредни, заплашителни, обидни, клеветнически или други нежелателни или незаконосъобразни материали, изрази и информация. 

 

Всеки ползвател е длъжен да не използва услугата с цел извличане на печалба за себе си или за трети лица, като без съгласието на ЦТО разпространява авторски материали и права на интелектуална собственост на ЦТО

 

ЦТО има право едностранно да прихваща свои вземания за такси, възнаграждения, обезщетения и неустойки от задълженията си към Клиента. 

 

3.13. Интелектуална собственост

Цялото съдържание, присъстващо в Платформата, a именно –  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси, продукти, услуги, програми за обучения, информационни материали и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, в това число и софтуера за организиране на обученията, презентации на лекторите и съдържанието на Общите условия, са собственост на ЦТО или на трети лица, от които дружеството е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право. ЦТО запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързани по какъвто и да е начин с Платформата и обученията. 

 

Ползвателите могат да използват съдържанието единствено за целите на провеждане на обучението, за което са регистрирани или за администриране на проведените обучения на лицата, за които са сключили договор с ЦТО, както и за отправяне на въпроси до ЦТО. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия,  се счита за нарушаване на настоящите Общи условия, както и за нарушаване на интелектуалната собственост и или авторски права. 

 

Посетителите в Платформата могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел и е получено изрично писмено съгласие от страна на ЦТО и на третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост

 

ЦТО дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към Платформата само когато препратката е ясна и недвусмислена. Забранява се копирането на текстове от Платформата, поставянето им в други уебсайтове без писмено съгласие на ЦТО или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: www.crm.cct.bg”, като задължително линкът следва да отвежда към Платформата.

 

3.14. Кореспонденция и комуникация 

С извършването на регистрация в Платформата и или за конкретно обучение ЦТО и ползвателят се съгласяват всякакви изявления между страните (молби, отговори, оплаквания, съобщения, уведомления) да бъдат обменяни, изпращани и получавани по един от следните начини: i) на известния за страните физически адрес; ii) на предоставяните в Платформата и в настоящите Общи условия адреси за контакт, включително електронни такива; на предоставения от ползвателя електронен адрес за регистрация в Платформата или друг електронен адрес, въведен в данните за профила;  страните се съгласяват, че всички обменени между тях електронни съобщения ще се считат за писмени, ако са изпратени по предвидения в настоящата точка ред.  

 

3.15. Органи, регулиращи дейността на ЦТО

Органите, регулиращи дейността на ЦТО, са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Министерство на образованието и науката /МОН/, Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, Национална агенция по приходите /НАП/ със следните координати:

Комисия за защита на потребителите

– уебсайт: www.kzp.bg   

– тел.за контакт  0700 111 22

– ел. адрес:  info@kzp.bg   

– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

Министерство на образованието и науката 

– уебсайт: www.mon.bg  

– тел.за контакт  02 9217 760

– ел. адрес:  priemna@mon.bg 

– адрес: гр. София, бул. “Княз Дондуков” 2A

 

Комисия за защита на личните данни 

– уебсайт: www.cpdp.bg 

– тел. за контакт 02/91-53-518

– ел. адрес: kzld@cpdp.bg   

– адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Комисия за защита на конкуренцията

– уебсайт: www.cpc.bg  

– тел. за контакт:  02/9356 113

-ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg   

-адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18

 

Национална агенция по приходите

– уебсайт: www.nra.bg  

– тел. за контакт: 0700 18 700 

-ел. адрес: nap@nra.bg  

-адрес:  гр. София, ул. „Дондуков” 52

 

3.16. Спорове и подсъдност 

Всички спорове по провеждане на обученията, договора за обучения, настоящите Общи условия и използване на Платформата ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд съгласно законодателството на Република България. Ако Клиентът е юридическо лице, в това число образователна институция или лице, което използва услугите на ЦТО с професионална цел, страните уговарят като компетентен съответния съд в гр. София. Всеки КЛИЕНТ, който използва услугите на ЦТО като потребител, може да инициира производство за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите пред Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище гр. София, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Процедурата е доброволна и извънсъдебна, като решението на органа за алтернативно решаване на спорове не е задължително за страните по спора. Спорове между страните могат да се отнасят и към поддържаната от Европейската комисия платформа за разглеждане на потребителски спорове, достъпна на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 

3.17. Изменение на Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от ЦТО по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на българското законодателство. Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Платформата спрямо всички заявени в бъдеще услуги, предлагани от ЦТО, спрямо бъдещи Клиенти, както и спрямо текущи Клиенти, Обучаеми и Обучители. Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние на потребители освен ако ЦТО не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и условията по настоящия раздел.

 

4. ЦТО и Клиенти с индивидуален договор 

(детски градини, училища, учебни заведения, центрове за подкрепа за личностното развитие и др.)

 

4.1. Предмет  

Настоящият раздел е задължителен единствено между страните по сключен между ЦТО и Клиент индивидуален писмен договор за обучение, по силата на който ЦТО се е задължил срещу възнаграждение да проведе обучение в полза на Обучаеми лица от състава на Клиента (педагогически специалисти).  Настоящият раздел се прилага доколкото разпоредбите в него не противоречат на индивидуалния договор или когато в индивидуалния договор не са уредени засегнатите в раздела случаи.  

 

4.2. Страни по договора 

Страна по договора за провеждане на обучението е Клиентът, заплатил за конкретното обучение и “Център за творческо обучение” ООД или Сдружение “Център за творческо обучение” – според посочения в индивидуалния договор организатор на обучението, и образователната институция или организация. Правата и задълженията на страните са уредени в индивидуалния договор, сключен между тях. Обучаемият не става страна по договора и няма право да го прекратява, разваля или да инициира изменението му, но има право на качествено изпълнение на услугите, като в тази връзка може да отправя рекламации до ЦТО (посоченото в договора юридическо лице) при лошо изпълнение или неизпълнение на услугите. 

 

4.3. Използване на Платформата

При регистрация на профил в Платформата Клиентът се задължава да спазва Общите условия, Политиката за сигурност на личните данни и всички други споразумения, които е подписал с ЦТО.

 

4.4. Права и задължения на Клиента

 

Клиентът с индивидуален договор:

 

 • има право на регистрация на профил в Платформата с роля “Администратор на организация”, като се задължава да въвежда коректни данни в профила си  и в профила на организацията и да ги актуализира, когато това се налага;
 • се задължава да опазва като поверителни данните си за достъп в Платформата, като в случай че предостави същите на трето лице, се задължава да сключи с това лице споразумение за поверителност и писмено да уведоми ЦТОЦТО не носи отговорност за действията на упълномощеното да достъпва Платформата от профила на Клиента лице; 
 • се задължава да потвърди на ЦТО най-късно до 5 дни преди обучение поименен списък с броя и данните на Обучаемите, които ще присъстват на обученията с роля “Обучаем” и да не допуска използването на услугите на ЦТО от лица, които не са включени в тези списъци; 
 • няма право след потвърждаване на списъка да въвежда промени в състава на Обучаемите, довели до увеличаване на техния брой, освен ако не е налице съгласие на ЦТО и допълнително заплащане на възнаграждение от Клиента; при редуциране на броя Обучаеми не се дължи възстановяване на суми от страна на ЦТО;
 • приема, че Обучаемите от неговия състав следва да се регистрират в Платформата и в конкретното обучение до 7 дни преди провеждането му и неизпълнението на това задължение не е основание за възстановяване на суми от ЦТО;
 • се задължава в срок до 1 ден преди датата на конкретното обучение да потвърди дали регистрираните за конкретно обучение в Платформата Обучаеми, предоставили данни, са част от състава на Клиента и в действителност са Обучаеми от съответната институция; ако не стори това, ЦТО има право да приеме, че Обучаемите са част от състава на Клиента или да преустанови достъпа им до Платформата – според конкретния случай, като не дължи възстановяване на суми на Клиента;
 • се задължава в срок до 3 дни след приключване на конкретно обучение да подпише и изпрати на ЦТО приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на услугата и да вписва в него всякакви забележки и възражения по изпълнението на конкретната услуга, ако такива са налице. При невписване на такива услугата се счита приета без възражения; 
 • има право на достъп чрез секция “Потребители” до информацията за Обучаемите от неговия състав и въведените в техния профил данни, включително до информацията за преминати обучения и издадените им удостоверения и/или сертификати.;
 • има право на достъп до обявите за обученията, които са предплатени и да извършва справки посредством секции “Обучения” и “Справки обучения”; 
 • се задължава да информира Обучаемите от неговия състав за предстоящи обучения в Платформата, които са предплатени и неизпълнението на това задължение не е основание за възстановяване на суми от ЦТО;
 • се задължава да информира всички Обучаеми от своя състав и да изиска от тях съгласие за предоставянето на лични данни в Платформата и за обстоятелството, че информацията, въведена от Обучаемия в Платформата ще бъде достъпвана и видима за ЦТО, Обучителя и Клиента;
 • се задължава да уведомява Платформата за всички обстоятелства от значение за изпълнение на услугите;
 • отговаря за действията на Обучаемите като за свои собствени;
 • декларира, че е съгласен Обучаемите да получават своите поименни удостоверения (сертификати) с предвидения брой квалификационни кредити (ако такива се предоставят за съответното обучение) по електронен път чрез зареждането им в Платформата, с което задължението на ЦТО да издаде и предостави удостоверения ще се счита за изпълнено; 
 • декларира, че е запознат с обстоятелството, че ЦТО не носи отговорност при неизпълнение на услугите поради неприсъствието на Обучаемия на обучението или поради обстоятелството, че същият не отговаря на изискванията за участие в обучението;
 • е длъжен да оказва на ЦТО съдействие, необходимо за надлежното провеждане на обучението, като при неизпълнение на това задължение ЦТО има право да прекрати договора, без да дължи неустойки или обезщетение и да удържи заплатеното от Клиента възнаграждение като неустойка за неизпълнението; ако неизпълнението от Клиента е за по-кратък период, ЦТО има право да удължи срока за изпълнение със срока на забавата, като удължаването на срока ще бъде минимум 10 календарни дни;
 • има право да отправя рекламации до ЦТО (посоченото в индивидуалния договор юридическо лице) при лошо изпълнение или неизпълнение на услугите, както и при технически проблеми в Платформата, довели до невъзможност за използване на услугите;  
 • се задължава незабавно да информира ЦТО за всеки неоторизиран достъп от трето лице до Платформата чрез неговия профил или опит да бъде извършен такъв достъп; 
 • декларира, че е съгласен в рамките на обученията, организирани от ЦТО, да се правят видеозаписи, снимки, както и записи на цели обучителни сесии с Обучаемите.

 

 

4.5. Всяко нарушение от страна на Клиент със сключен индивидуален договор или на свързано с него Обучаемо лице е основание за временно или окончателно преустановяване на достъпа на Клиента и на свързаните с него Обучаеми лица до Платформата. За времето, през което достъпът е ограничен или преустановен и за неизпълнените поради тази причина услуги, ЦТО не отговаря и не дължи обезщетения и неустойки, както и възстановяване на предплатени възнаграждения. 

 

4.6. Отказ от обучение 

Клиентът има право да се откаже от предплатено обучение, за което се е регистрирал, но в този случай ЦТО не възстановява суми освен ако в индивидуалния договор не е предвидено друго или ако клиентът не е потребител, за което важат правилата в точка 5.7 и следващите.

 

4.7. Рекламация при несъответствие на услугите

При проявена техническа неизправност на Платформата или в случай на неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, Клиентът следва незабавно да уведоми устно или писмено ЦТО за съществуващото несъответствие, като посочи за кое обучение се отнася оплакването, в какво се изразява несъответствието, като приложи и доказателства, ако това е възможно и необходимо, да посочи какъв е предпочитаният начин за удовлетворяване на претенцията, съответно размерът на претендираната сума, и адрес за контакт. Клиентът е длъжен да оказва съдействие на ЦТО, доколкото е възможно и необходимо, в разумни рамки за установяване причината за несъответствието на услугата.

След разглеждане на претенцията ЦТО уведомява Клиента за предприетите мерки и за решението си. ЦТО има право да отстрани безплатно несъответствието, да предложи на Клиента провеждане на обучението на друга дата, намаление на цената или друго – според конкретния случай. 

 

4.8. Изменение на условия на обучение или начин на провеждането му. 

ЦТО има право да извършва промени в условията и начина на провеждане на обучение (брой на Обучаеми, личност на Обучител, теми, дата, час и място на провеждане на обучението и др.) при спазване на действащото законодателство и при предварителното уведомяване на Клиента за промените най-рано 7 календарни дни преди провеждането му. Ако Клиентът не е съгласен с промените, той може да използва предплатените суми за регистрация в друго обучение на същата цена, организирано от ЦТО. Клиентът може да развали индивидуалния договор и да поиска възстановяване на платените суми, ако не е уведомен за промените или ако промените са толкова съществени, че използването на услугите в друг момент не отговаря на целите на Клиента.  

 

4.9. Форсмажор

При възникване на внезапни обстоятелства, възпрепятстващи ЦТО да проведе обучението в посочените срокове и място по независещи от ЦТО причини (забрана или друг властнически акт, природни бедствия или други обективни обстоятелства, които влияят пряко върху изпълнението на услугата), ЦТО има право да предложи обучение от същото или по-високо качество за същите или други дати, а при отказ от страна на Клиента, ЦТО има право без съгласието на Клиента и без да носи отговорност за това, да прекрати договора за обучение, като в този случай възстановява 100 % от заплатената стойност за услугата в срок до 14 дни от прекратяването. 

 

Ако ЦТО отмени сесия или изпълнение на друга услуга поради причини, за които отговаря, ЦТО предлага на Клиента аналогична услуга при същите или сходни условия, като при отказ на Клиента ЦТО в срок до 14 дни възстановява 100 % от заплатената стойност за обучението, като таксите (неустойките и обезщетенията), дължими от ЦТО, са идентични с приложимите обезщетения, които Клиентът би заплатил, ако той анулира резервацията в този момент, но не повече от заплатената стойност за услугата.

 

5. ЦТО и Клиенти без индивидуален договор, в това число потребители 

Клиенти и Обучаеми, които самостоятелно са заплатили за обучение в Платформата

 

5.1. Предмет 

При регистрация на профил в Платформата от страна на Клиент, с когото ЦТО няма сключен преди това индивидуален писмен договор, се приема, че се сключва договор за обучение от разстояние при настоящите Общи условия, по силата на който Клиентът възлага, а ЦТО приема срещу възнаграждение да организира провеждането на обучение чрез Платформата или по друг начин с конкретни параметри, посочени в обявата, като след успешно приключено обучение Клиентът или записан от него друг Обучаем получава поименно електронно удостоверение и/или сертификат за преминатото обучение, достъпно в профила му.

 

5.2. Страни по договора

Страна по договора за провеждане на обучението е Клиентът, заплатил за конкретното обучение, и “Център за творческо обучение” ООД или Сдружение “Център за творческо обучение” – според посочения в обявата организатор на обучението. Ако Обучаем е различно от Клиента лице, то Обучаемият не става страна по договора и няма право да го прекратява, разваля или да инициира изменението му, но има право на качествено изпълнение на услугите, като в тази връзка може да отправя рекламации до ЦТО при лошо изпълнение или неизпълнение на услугите.  

 

5.3. Възнаграждение (такси), плащане и фактуриране. 

Ако друго не е посочено в обявата или в индивидуалната оферта, всички услуги, предлагани от ЦТО, следва да бъдат 100 % авансово предплатени преди изпълнението на услугата да е започнало. Таксата за всяко обучение е посочена в обявата и е крайна, с включени в нея всички дължими данъци и такси. В някои случаи е възможно възнаграждението за конкретно обучение да не е предварително обявено в Платформата, а да подлежи на индивидуално договаряне между страните. При заявен в този случай интерес към обучението Клиентът ще получи индивидуална оферта с посочена в нея крайна цена. Възнаграждения за заявеното обучение се заплащат по банков път по банкова сметка на ЦТО, посочена в получената проформа фактура или фактура в срок до 3 календарни дни от получаването на фактурата, но във всички случаи преди обучението да е започнало. Неплащането на възнаграждението в посочения срок освобождава ЦТО от задължението да проведе обучението.  

 

5.4. Фактура

ЦТО  издава на посочено от Клиента лице окончателна фактура най-късно до 5 календарни дни след получаване на плащане. 

 

5.5. Клиентът без индивидуален договор:

  1. има право на регистрация на профил в Платформата с роля “Обучаем”, като се задължава да въвежда коректни данни в профила си и да ги актуализира, когато това се налага;
  2. се задължава да опазва като поверителни данните си за достъп в Платформата и да не ги предоставя на трето лице без писменото съгласие на ЦТО;
  3. има право да се регистрира за предстоящо обучение, организирано в Платформата, ако са налице свободни места (секция “Предстоящи обучения”);
  4. се задължава да заплати посоченото в обявата на обучението или офертата възнаграждение в размери и срокове, каквито са указани от ЦТО в конкретната обява или в оферта към Клиента, но във всички случаи преди началото на обучението;
  5. има право да участва в заплатеното обучение, за което се е регистрирал при уговорените в обявата дата, час, програма и Обучител и да извършва справки за обученията, на които се е записал (секция “Моите обучения”);
  6. Има право да получи удостоверение и/или сертификат след преминато обучение, издадено от ЦТО и налично в секция “Моите обучения”, подсекция “Сертификати” в профила на Обучаемия;
  7. се задължава да уведомява Платформата за всички обстоятелства от значение за изпълнение на услугите, включително когато се налага данните за профила му  да бъдат изтрити или редактирани;
  8. отговаря за действията, извършени от профила му;  
  9. декларира, че е запознат с обстоятелството, че ЦТО не носи отговорност при неизпълнение на услугите поради неприсъствието на Обучаемия на обучението или поради обстоятелството, че същият не отговаря на изискванията за участие в обучението;
  10. има право да отправя рекламации до ЦТО (посоченото в обявата юридическо лице) при лошо изпълнение или неизпълнение на услугите, както и при технически проблеми в Платформата, довели до невъзможност за използване на услугите;

 • се задължава незабавно да информира ЦТО за всеки неоторизиран достъп от трето лице до Платформата чрез неговия профил или опит да бъде извършен такъв достъп; 
 • декларира, че е съгласен в рамките на обученията, организирани от ЦТО, да се правят видеозаписи, снимки, както и записи на цели обучителни сесии с Обучаемите.

 

 

5.6. Всяко нарушение от страна на Клиент без сключен индивидуален договор, включително ако нарушението е извършено от друго лице, но от профила на Клиента, е основание за временно или окончателно преустановяване на достъпа на Клиента до Платформата. За времето, през което достъпът е ограничен или преустановен и за неизпълнените поради тази причина услуги, ЦТО не отговаря и не дължи обезщетения и неустойки, както и възстановяване на предплатени възнаграждения. 

 

5.7. Особени правила за Клиенти потребители без индивидуален договор

*Настоящата точка 5.7 и подточките към нея са приложими само за потребители. Разпоредбите не се прилагат за образователни институции и Обучаеми от техния състав (педагогически специалисти), както и за Клиенти, ползващи услугите на ЦТО с професионална цел. 

 

5.7.1. Отказ от обучение

Клиентът, който е потребител, има право безплатно и без да посочва причина, да се откаже от обучение, за което се е регистрирал и което е предплатил, в 14-дневен срок от регистрацията за обучението освен ако:

а) Обучението е напълно приключило и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като услугата бъде изпълнена изцяло от ЦТО и  ЦТО е предоставил на потребителя потвърждение, че е получил изричното му предварително съгласие за започване на обучението преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора;

б) Обучението е започнало, но не е приключило, но потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ (14 дни от регистрацията) и е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ, а ЦТО е предоставил на потребителя потвърждение, че е получил изричното му предварително съгласие за започване на обучението преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора.    

 

При отказ от обучение, при който не са налице условията по точки а) и б), ЦТО предлага на потребителя: регистрация за друго предстоящо обучение в Платформата или възстановяване на всички предплатени от него суми със същото платежно средство, с което са платени в 14-дневен срок от уведомяването за отказа.

 

При отказ от обучение в случаите по буква а) и б) потребителят заплаща на ЦТО пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил ЦТО за отказа си. 

 

Отказът от обучение следва да стане чрез изпращане на попълнен от потребителя формуляр за отказ от обучението (анулиране) до ЦТО, включително по имейл или чрез уведомяване на ЦТО по друг начин, например по посредстом Платформата, ако тази функционалност е достъпна. Отказът следва да съдържа данни за потребителя и обучението, от което се отказва.  

 

5.7.2. Рекламация при несъответствие на услугите

На основание Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки ЦТО отговаря за всяка липса на съответствие на предлаганите обучения (цифрови услуги) с индивидуалните изисквания за съответствие, с обективните изисквания за съответствие и с изискванията за интегриране на цифровата услуга в цифровата среда на потребителя, която съществува при провеждане на обучението или която възникне или се прояви до две години от провеждане на конкретното обучение. 

 

При оплакване за несъответствие потребителят може да отправи до ЦТО рекламация в срок до:

 

 • 2 години от провеждане на обучението, когато е налице несъответствие, съществувало към момента на провеждането му, но установено по-късно (например: грешно поднесена информация от Обучителя, непризнат квалификационен кредит при отразен такъв в издаденото от ЦТО обучение и т.н.);
 • изтичане на периода на провеждане на обучението – когато е налице несъответствие в услугата, установимо в този период (например: невъзможност за достъп до Платформата поради технически проблеми, прекъсване на услугата).

 

Срокът спира да тече през времето, необходимо за привеждане на услугата в съответствие. 

 

В следните случаи потребителят може да предяви писмена или устна рекламация до ЦТО:

 

 • обучението не е проведено при уговорените дата и час, програма или Обучител;
 • обучението е предоставено с лошо качество поради причини, за които ЦТО отговаря и които не се дължат на действия и бездействия на трети лица (например: технически проблем в Платформата);
 • обучението е проведено некомпетентно, при ползване на неверни източници или по друга причина провеждането му се счита за некачествено от потребителя;  
 • обучението не отговаря на информацията, съдържаща се в обявата, рекламата, офертата или предоставена по друг начин преди регистрацията на потребителя за обучението, и противоречи на информацията, предоставена от ЦТО при предоставяне на услугата, в случай че тази информация е оказала или може да окаже влияние върху решението на потребителя;
 • обучението не отговаря на качествата и работните характеристики, включително по отношение на функционалност, съвместимост, достъпност, непрекъснатост и сигурност, които са обичайни за цифрови услуги от същия вид, включително когато са налице неправилно изложени технически изисквания за участие;
 • обучението не е годно за постигане на конкретна цел, посочена от потребителя на ЦТО най-късно при регистрация за обучението и по отношение на което ЦТО се е съгласил.

 

Потребителят е длъжен да оказва съдействие на ЦТО, доколкото е възможно и необходимо, в разумни рамки за установяване причината за несъответствието на услугата.

 

С предявяване на рекламацията потребителят следва да посочи за кое обучение се отнася оплакването, в какво се изразява несъответствието, като приложи и доказателства, ако това е възможно и необходимо, да посочи какъв е предпочитаният начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 

В рекламацията потребителят може да претендира:

 

 • безплатно повторно провеждане на обучението в съответствие с регистрацията в същия или в друг период, но в разумен срок след предявяване на рекламацията и без значителни неудобства за потребителя;
 • намаляване на цената на услугата в следните случаи: i) ако повторното провеждане на обучението е невъзможно или неподходящо предвид вида на несъответствието и разходите за отстраняването му; ii) ако в разумен срок ЦТО не е провел обучението в същия или друг период безплатно или когато от обстоятелствата става ясно, че няма да проведе повторно обучението; iii) ако при повторното провеждане на обучението отново се проявят несъответствия; iv) ако несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора;  
 • връщане на платената от потребителя сума за обучението (разваляне на договора), в случай че несъответствието не е незначително и при наличие на същите условия като тези, които следва да са налице при намаляване на цената на услугата. 

 

Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на обучението, което е предоставено на потребителя, и стойността, която то би имало, ако нямаше несъответствие. Когато обучението е с по-голяма продължителност, намаляването на цената се прилага за периода от време, през който е имало несъответствие на услугата.

 

При разваляне на договора и връщане на платените суми потребителят се задължава да уведоми ЦТО, а ЦТО възстановява всички суми, платени за обучението, като има право да удържи пропорционална част от тези суми за периода, в който обучението е провеждано без несъответствия. В случай на разваляне на договора и приключване на отношенията с ЦТО, потребителят може в срок до 14 календарни да изиска от ЦТО предоставянето в  широко използван машинночетим формат на цифровото съдържание, което не съставлява лични данни и е предоставено или създадено от потребителя по време на използване на услугите, с изключение на такива данни, които нямат приложение извън контекста на обучението или данни, които  са обобщени от ЦТО с други данни и не могат да бъдат отделени без непропорционални усилия.  

 

При упражнено искане за намаляване на цената или разваляне на договора ЦТО възстановява на потребителя всички предплатени от него суми със същото платежно средство, с което са платени в 14-дневен срок от уведомяването за решението си.

 

5.7.3. Изменение на условия на обучение или начин на провеждането му 

ЦТО има право да извършва промени в условията и начина на провеждане на обучение (брой на Обучаеми, личност на Обучител, теми, дата, час и място на провеждане на обучението), без това да води до доплащане от потребителя и само при изрично предварително уведомяване на потребителя за промените в разумен срок преди влизането им в сила, когато: i)  такива промени се налагат поради необходимост от поддържане съответствието на обучението с обективните и индивидуалните изисквания за съответствие; ii) промените се налагат поради необходимост за техническа поддръжка на Платформата или отстраняване на възникнал технически проблем; iii) промените се дължат на непредвидени причини, като например: разболяване на Обучител; iv) при уважителни причини, изложени от ЦТО в уведомлението. 

 

Когато изменението на условията или начина на провеждане на обучението оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на услугите на ЦТО, потребителят се уведомява и за характеристиките и периода от време, през който се извършва изменението на услугата. В този случай потребителят има право да развали договора освен ако отрицателното въздействие е незначително. В този случай потребителят има право да развали договора безплатно в рамките на 30 дни, считано от уведомяването му от ЦТО за изменението на услугата или от момента на изменение на услугата, който момент настъпи по-късно. Потребителят има право да поиска запазването на условията на обучението в състоянието, в което те са били преди изменението, като в този случай няма право да развали договора, ако запазването не е свързано с допълнителни разходи за него, и обучението или начинът му на провеждане продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на услугата в цифровата среда на потребителя.

 

Уведомлението за промяната може да бъде изпратено до потребителя по един или няколко от следните начини: i) публикуване на промените в Платформата; ii) изпращане на уведомление до потребителя по e-mail.

 

6. ЦТО и Обучаеми от образователни институции 

(педагогически специалисти) 

 

6.1. Предмет 

При регистрация на профил в Платформата от страна на Обучаем по повод сключен между ЦТО и Клиент образователна институция индивидуален договор за обучение, Обучаемият е ползвател на Платформата и има право да участва в обучения, които са платени  от институцията, с която е свързан или към чийто състав принадлежи. Обучаемият се задължава по време на използване на Платформата да спазва настоящите Общи условия и Политиката за сигурност на личните данни, с които се съгласява при регистрацията си. 

 

6.2. Страни по договора

Страна по договора за провеждане на обучението е образователната институция (Клиентът, заплатил за конкретното обучение),  и “Център за творческо обучение” ООД или Сдружение “Център за творческо обучение” – според посочения в договора организатор на обучението. Обучаемите педагогически и други специалисти, за които образователната институция е заплатила обучения, не стават страна по договора и нямат право да го прекратяват, развалят или да инициират изменението му, но имат право на качествено изпълнение на услугите, като в тази връзка може да отправят рекламации до ЦТО при лошо изпълнение или неизпълнение на услугите.  

 

В случай че Обучаемият педагогически или друг специалист се регистрира в обучение, което сам предплаща, то за него се прилагат и правилата в раздел 5 от настоящите Общи условия с изключение на тези, които касаят потребителите.

 

6.3. Обучаемият от състава на образователната институция: 

  1. има право на регистрация на профил в Платформата с роля “Обучаем”, като се задължава да въвежда коректни данни в профила си и да ги актуализира, когато това се налага;
  2. се задължава да опазва като поверителни данните си за достъп в Платформата и да не преотстъпва на друго лице използването на Платформата от неговия профил;
  3. има право да се регистрира за предстоящо обучение, ако са налице свободни места и ако са заплатени от образователната институция, към която принадлежи, (секция “Предстоящи обучения”);
  4. има право да участва в заплатеното обучение, за което се е регистрирал при уговорените в обявата дата, час, програма и Обучител и да извършва справки за обученията, на които се е записал (секция “Моите обучения”);
  5. има право да получи удостоверение и/или сертификат след преминато обучение, издадено от ЦТО и налично в секция “Моите обучения”, подсекция “Сертификати” в профила на Обучаемия;
  6. се задължава да уведомява Платформата за всички обстоятелства от значение за изпълнение на услугите, включително когато се налага данните за профила му  да бъдат изтрити или редактирани;
  7. отговаря за действията, извършени от профила му;  
  8. декларира, че е запознат с обстоятелството, че ЦТО не носи отговорност при неизпълнение на услугите поради неприсъствието на Обучаемия на обучението или поради обстоятелството, че същият не отговаря на изискванията за участие в обучението;
  9. има право да отправя рекламации до ЦТО (посоченото в обявата юридическо лице) при лошо изпълнение или неизпълнение на услугите, както и при технически проблеми в Платформата, довели до невъзможност за използване на услугите, но не и да прекратява, разваля или да инициира изменението на договора за обучения, сключен между ЦТО и образователната институция, към която принадлежи;
  10. не е потребител по смисъла на действащото законодателство освен ако е заплатил самостоятелно за обучение и използва услугите на ЦТО с непрофесионална цел;

 • се задължава незабавно да информира ЦТО за всеки неоторизиран достъп от трето лице до Платформата чрез неговия профил или опит да бъде извършен такъв достъп; 
 • декларира, че е съгласен в рамките на обученията, организирани от ЦТО, да се правят видеозаписи, снимки, както и записи на цели обучителни сесии с Обучаемите.

 

 

6.4. Всяко нарушение, извършено от Обучаемия или от друго лице, използващо неговия профил, е основание за временно или окончателно преустановяване на достъпа на Обучаемия до Платформата. За времето, през което достъпът е ограничен или преустановен и за неизпълнените поради тази причина услуги, ЦТО не отговаря и не дължи обезщетения и неустойки, както и възстановяване на предплатени възнаграждения спрямо образователната институция. 

 

6.5. Отказ от обучение

Обучаемият има право да се откаже от предплатено от образователната институция обучение, на което се е регистрирал, но ЦТО не възстановява каквито и да е суми на Обучаемия или образователната институция.   

 

6.6. Рекламация при несъответствие на услугите

При проявена техническа неизправност на Платформата, при невъзможност за достъпване на обучение или в случай на неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, Обучаемият следва незабавно да уведоми устно или писмено ЦТО за съществуващото несъответствие, като посочи за кое обучение се отнася оплакването, в какво се изразява несъответствието, като приложи и доказателства, ако това е възможно и необходимо, да посочи какъв е предпочитаният начин за удовлетворяване на претенцията и адрес за контакт. Обучаемият е длъжен да оказва съдействие на ЦТО, доколкото е възможно и необходимо, в разумни рамки за установяване причината за несъответствието на услугата.

 

След разглеждане на рекламацията ЦТО уведомява Обучаемия за предприетите мерки или решението си по рекламацията. ЦТО има право да отстрани безплатно несъответствието или да предложи на Обучаемия провеждане на обучението на друга дата. 

 

6.7. Изменение на условия на обучение или начин на провеждането му. 

ЦТО има право да извършва промени в условията и начина на провеждане на обучението (брой на Обучаеми, личност на Обучител, теми, дата, час и място на провеждане на обучението и др.) при условията, предвидени в индивидуалния договор с образователната институция и в настоящите Общи условия. Обучаемият няма право на възражения срещу промените спрямо ЦТО освен ако не е потребител, заплатил самостоятелно за обучение в Платформата. 

 

7. ЦТО и Обучители

(експерти, провеждащи обучения в платформа)

 

7.1. Предмет 

Настоящият раздел е задължителен единствено между страните по сключен между ЦТО и Обучител индивидуален договор за провеждане на обучения, по силата на който Обучителят се е задължил срещу възнаграждение да проведе обучение в полза на Обучаеми лица.  Настоящият раздел се прилага доколкото разпоредбите в него не противоречат на индивидуалния договор или когато в индивидуалния договор не са уредени засегнатите в раздела случаи.  

 

7.2. Страни по договора 

Страна по договора за провеждане на обучението е Обучителят и ЦТО. Правата и задълженията на страните са уредени в индивидуалния договор, сключен между тях.  

 

7.3. Използване на Платформата.

При регистрация на профил в Платформата от страна на Обучителя с индивидуален договор, той се задължава да спазва Общите условия, Политиката за сигурност на личните данни и всички други споразумения, които е подписал с ЦТО.

 

7.4. Права и задължения на Обучителя

 

Обучителят с индивидуален договор:

 

 • има право на регистрация на профил в Платформата с роля “Обучител”, като се задължава да въвежда коректни данни в профила си и да ги актуализира, когато това се налага;
 • се задължава да опазва като поверителни данните си за достъп в Платформата, като няма право да ги предоставя на трето лице;
 • има право на достъп чрез секция “Възложени обучения” до обученията, които се е задължил да проведе, както и до списъка с Обучаеми и организации, които са се регистрирали за обучението;
 • се задължава да не разпространява на трети лица каквито и да е данни, станали му известни по повод отношенията си с ЦТО, използване на Платформата и  изпълнение на услугите; 
 • се задължава да проведе обученията съобразно обявените дата, час, продължителност, тема, програма и други условия, посочени в обучението, с дължимото качество; 
 • се задължава своевременно и коректно да потвърждава в Платформата присъствието на присъствалите в обучението Обучаеми незабавно след провеждането му; 
 • да изготвя окончателен отчет за проведените обучения в срок до 3 дни от приключването им, ако друго не е предвидено в договора;
 • в отчета по предходната точка да посочва и декларира дали при провеждане на обучението са изпълнени всички критерии, зададени от ЦТО за това обучение;
 • отговаря за верността на информацията, която попълва в профила си, както и за верността на обстоятелствата, заявени от него чрез Платформата (присъствие, изпълнение на критериите, провеждане на обучението и др.) или заявени от него по друг начин на ЦТО
 • се задължава да уведомява Платформата за всички обстоятелства от значение за изпълнение на услугите;
 • за срока на договора с ЦТО и до 3 години след това няма право да извършва нелоялна конкуренция спрямо ЦТО, като например, без изброяването да е изчерпателно: да провежда обучения по същите теми самостоятелно или при възлагане от трето лице – конкурент на ЦТО; да използва данните за Клиенти, Обучаеми и други Обучители за цели, различни от изпълнението на договора, като например за връзка с тези лица и извършване на дейност спрямо или с тях;   
 • се задължава незабавно да информира ЦТО за всеки неоторизиран достъп от трето лице до Платформата чрез неговия профил или опит да бъде извършен такъв достъп; 
 • се задължава в срок от 3 дни от приключване на отношенията с ЦТО, независимо от причината за това, да върне на ЦТО оборудването и информацията, които са му предоставени по повод възложените услуги (електронни устройства, материали и др.) и да се въздържа от опити за достъп до Платформата или до електронния адрес, който е ползвал по време на договора и да се въздържа от използване на информацията, станала му известна при изпълнение на услугите.

 

 

7.5. Всяко нарушение от страна на Обучителя е основание за временно или окончателно преустановяване на достъпа му до Платформата. За времето, през което достъпът е ограничен или преустановен и за неизпълнените поради тази причина услуги, ЦТО не отговаря и не дължи обезщетения и неустойки.

 

7.6. Отказ от обучение 

При отказ на Обучителя от вече възложено обучение или неявяването му в това обучение, както и при всяко неизпълнение на услугите от страна на Обучителя, се приема, че е налице неизпълнение на договора по негова вина. В този случай Обучителят дължи на ЦТО неустойка в трикратния размер на възнаграждението за провеждане на обучение. Обучителят отговаря и над размера на неустойката, ако с поведението си е причинил вреди на ЦТО, които надхвърлят по размер посочената неустойка (например: платени обезщетения на Клиенти, Обучаеми., адвокатски хонорари и т.н.). 

 

7.7. Докладване за технически неизправности

При проявена техническа неизправност на Платформата по време на конкретно обучение, при невъзможност за достъпване на обучение, Обучителят следва незабавно да уведоми устно или писмено ЦТО за съществуващото несъответствие, като посочи за кое обучение се отнася оплакването, в какво се изразява несъответствието, като приложи и доказателства, ако това е възможно и необходимо. Ако причината за неизпълнение на услугите от страна на Обучителя се дължи на неизправност на Платформата или друго обстоятелство, за което той не отговаря, не се прилага предходната точка 7.6, касаеща дължимите неустойки.  

 

7.8. Изменение на условия на обучение или начин на провеждането му. 

ЦТО има право да извършва промени в условията и начина на провеждане на организираните обучения (брой на Обучаеми, личност на Обучител, теми, дата, час и място на провеждане на обучението и др.) при предварителното уведомяване на Обучителя за промените най-рано 7 календарни дни преди провеждането му. 

 

7.9. Форсмажор

При възникване на внезапни обстоятелства, възпрепятстващи ЦТО да проведе обучението в посочените срокове и място по независещи от ЦТО причини (забрана или друг властнически акт, природни бедствия или други обективни обстоятелства, които влияят пряко върху изпълнението на услугата), ЦТО има право да предложи на Обучителя провеждане на друго обучение за същите или други дати, а при отказ от страна на Обучителя, ЦТО има право без съгласието му и без да носи отговорност за това, да прекрати договора за обучение.