Одобрено със заповед
№РД 09-1054/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: Създаване на съдържание” е създадена за учители и други специалисти, които имат увереност в използването на електронни приложения и искат да придобият знания и умения за разработване и адаптиране на ресурси или учебно съдържание, чрез използване на технологиите. В рамките на обучението се използват реални планове на уроци и занятия, прилагани в класни стаи в България и други държави, като се акцентира на смисленото използване на технологиите, развиването на дигитална компетентност у обучаемите и по-доброто използване на налично оборудване (вкл. лични устройства) на училището или учениците.

ОПИСАНИЕ:

Програмата акцентира и върху възможностите на електронните приложения за създаване на портфолио за учители и/или ученици по иновативен и достъпен начин. Обучителната програма е подходяща за учители (и училища), които имат достъп до технологии и искат да създават иновации, да развиват нови практики и да създават привлекателен образователен процес и среда за своите ученици и колеги.

Вижте още информация.

Продължителност: 16 акад. часа;

Квалификационен кредит: 1;

Максимален брой участници в група: 22

Място на провеждане: В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити;