Сдружение “Център за творческо обучение”

Вдъхновение и промяна в образованието

Сдружение “Център за творческо обучение” е основано през 2008 г. с цел разработване на образователни програми за подпомагане на личностната реализация на младите хора, интеграцията на деца в риск, такива в неравностойно положение и от малцинствени групи.
Организацията изработва програми и провежда курсове за квалификация на учители и обучителни кадри в крак с предизвикателствата на XXI век. Организира работни конференции и други форуми с международно участие за насърчаване на ученето през целия живот и за развиване на компетентности, необходими за социалната и професионална реализация на съвременния гражданин.
Управлението на процесите в областта на обучението на педагогическите и други специалисти на СЦТО е сертифицирано по ISO 9001:2015.
Сдружението работи в обществена полза и активно участва в международни проекти, насочени към реализацията на младежки инициативи и образователно сътрудничество.
Голяма част от работата на организацията се осъществява в партньорство с училища, образователни и общински институции и си поставя за задача повишаване на качеството на училищното образование.

Сред водещите теми в проектите, реализирани от СЦТО са:

  • Въвеждане на съвременни методи на преподаване и учене;
  • Смислено използване на технологиите в училище;
  • Създаване на условия за интересен, увлекателен и ангажиращ учебен процес, който поражда и задържа интереса на младите хора към ученето и намалява вероятността от преждевременно отпадане от образование;
  • Развиване на социалните и емоционални компетентности на децата и младите хора;
  • Развиване на уменията за интеркултурна комуникация и сътрудничество на младежите и техните учители.

SEDIN

592253-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
http://sedin-project.eu/

SEDIN е проект, посветен на развиването и прилагането на творчески методи за успешно приобщаване в мултикултурни училища. Целта на партньорството е да спомогне за обществената интеграция на деца с малцинствен, бежански или друг произход, който ги поставя в неравностойно положение спрямо мнозинството от връстниците им. Проектът подкрепя учители, които работят в мултикултурни училища, в прилагането на творчески методи за учене. Една от специфичните цели на SEDIN е в измерима степен да подобри представянето на децата в училище, заедно с общата им интеграция и реализация в обществото. Методите, които се адаптират и развиват за целите на проекта SEDIN, са базирани на Монтесори и игрови театрални техники. Дейностите на партньорите са насочени към възпитатели и начални учители, които имат най-голям възможност да предоставят шанс на децата за успешно развитие, независимо от предизвикателствата в ранна детска възраст и в началното образование.

Сдружение “Център за творческо обучение” реализира проектните дейности в България съвместно с: Action Synergy от Гърция (http://action.gr/); Университетът в Жирона – Испания (http://www2.udg.edu/); Областна дирекция на образованието в Кършияка, Турция (https://udigital.udg.edu/); Център за професионално развитие – остров Лесбос, Гърция (https://kekapel.gr); Cooperazione Internazionale Sud Sud от Италия (http://www.cissong.org); Висше театрално училище от Гърция (http://theatrestudies.gr); Waterpark Montessori International от Ирландия (https://www.waterparkmontessori.eu) и Haute Ecole Galilee от Белгия (https://www.galilee.be).

WOW

566050-PPE-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA
http://www.wowyouth.eu/en/news.html

Проектът WoW събра партньори от образователни институции, организации с нестопанска цел, такива провеждащи неформални обучения, както и младежки работници и младежки организации за създаването на набор от учебни сценарии. Целта на проекта е преодоляване на различията между уменията на младите хора и изискванията на трудовия пазар чрез методите за неформалното образование. Учебните сценарии са предназначени за младежки работници и са допълнени с обучителен курс, който повишава капацитета на младежките работници за предоставяне на неформално обучение. Също така те съвпадат с учебните програми във формалното образование.

Партньорството включваше Асоциация „Център за творческо обучение“ от България като координатор, Училищата Дога http://www.dogakoleji.k12.tr/eng от Турция, асоциацията FSPAC от Румъния http://giving.fspac.ro/en / about / fspac-association /, Scuola di Robotica http://www.scuoladirobotica.it/ от Италия и Universidad de Aconcagua http://www.uac.cl/ от Чили.

EMPAQT

564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD
http://www.empaqt.eu/

EMPAQT постави начало на новаторска програма за обучение на учители. Проектът се занимава с приобщаваща педагогика в европейските училища и справянето с проблема на ранното отпадане от училище. Насочен е към повишаване на мотивацията за обучение и професионалната ориентация, наред с намаляването на риска от ранно напускане на училище. Повишаването на професионалната квалификация на учителите също е част от проекта EMPAQT, който допринася за създаването на училищна среда, в която се насърчава равнопоставеността и приобщаването, а учениците в неравностойно положение са подкрепени по пътя към техния успех.

Проектът EMPAQT обединява в партньорство българския Тракийски университет, Асоциация „Център за творческо обучение“, румънския Институт за образователни науки, AFP Patronato San Vincenzo от Италия, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü от Турция, Centre for Resilience and Socio-Emotional Health на Малтийския университет и Регионалния инспекторат по образованието – Силистра.

TTTNet

540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW

Проектът TTTNet събра партньори от Италия, България, Турция, Румъния, Гърция, Норвегия, Испания и Руската Федерация през 2013 г., с цел часовете по предмети от науката да станат по-привлекателни за учениците.

Международният екип от експерти работи върху събирането на добри практики, идентифицирането на образователни иновации и интегрирането на своите заключения в образователни политики.

Проектът беше финансиран по програма COMENIUS на ЕС и беше разпространен сред около 3000 учители и хиляди студенти в 7-те страни партньори в сътрудничество с водещи експерти от Руската Федерация.

Образователна политика през 21-и век

535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2

Проектът “Образователна политика през 21-ви век” беше реализиран в периода 2013-2014 г. и беше финансиран по програмата на Европейската комисия за учене през целия живот с цел насърчаване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението като част от цялостната стратегия за растеж за Европейската общност “Европа 2020”. Партньорството по проекта е насочено към повишаване на осведомеността относно успешните образователни политики и практики от страните от ЕС, приложими в България. Серия от семинари предоставиха пространство за дискусия между българските учители и техните чуждестранни колеги. Проектът беше реализиран от ДИПКУ – Тракийски университет, Стара Загора, Регионална инспекция по образованието – София и Асоциация „Център за творческо обучение“.

Eco Youth Lifestyle

BG11/A1.1/244/R2
http://ecoyouthlifestyle.jimdo.com/

Проектът Eco Youth Lifestyle събра участници от България, Полша, Италия и Турция, за да анализира и разбере всекидневието на младите хора и да предложи практически примери за екологичен начин на живот. Дневният ред включваше експертни дискусии; събиране, анализиране и представяне на информация; изследователски пътувания за практическо приложение на екологичните решения. Разнообразието от дейности по проекта бе насочено към ключови умения като работа в екип, критичен подход към информацията, поведение и културното осъзнаване.
Партньорството по проекта обедини Асоциация „Център за творческо обучение“, Polo Europeo della Conoscenza-I.C. Lorenzi-Fum от Италия, School4Child от Полша и училищата Doga от Турция.

Youth on Air

№BG/A1.1/333/2009/R5

През 2009 г. Полското училище Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcące Sióstr Nazaretanek (http://www.nazaretanki.edu.pl/) и Асоциация „Център творческо обучение“ от България се включиха в проекта “Младежта в ефир”. Той се състоя в Лозен, София и Асеновград. В продължение на 8 дни участниците от България и Полша развиваха своите журналистически умения като участваха в изпълнението на разнообразни задачи и работилници.

EyoUth Day

2010-4957/001-001 YT7 PRIN7

Европейският ден на младежта бе отбелязан за пръв път в България на 28 октомври 2011 г. Повече от 2000 младежи и лидери от 10 различни градове в страната представиха свои собствени малки проекти, насочени предимно към устойчиво развитие, европейско гражданство и толерантност и антидискриминация. Подобни дейности бяха организирани и в останалите партньорски страни по проекта: Унгария, Естония и Румъния. Целта на събитията, организирани за случая, бе да се позволи на повече млади хора да се изразяват като съзнателни европейски граждани, които имат активна позиция по проблемите на съвременното общество и да демонстрират своето мнение по въпроси като ролята на медиите в него, дискриминацията, експлоатацията на природните ресурси, демократичното общество и т.н.

Асоциираните партньори в България включваха община Севлиево, The associated partners in Bulgaria included the town of Sevlievo (municipality), СУ „К. Константинов“ в Сливен, СУ „Васил Левски“ в Троян, ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров” и ОУ „Н.Й.Вапцаров” в Ботевград, „СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Златица, СУ „Хр. Ботев“ в Ихтиман, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик.  

SUSTAIN

518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
http://www.sustain-project.eu/main/index?lang=en

SUSTAIN е проект, финансиран по програмата Comenius, който беше базиран на събирането и споделянето на добри практики от страните партньори за период от две години. Той насърчи подобряването на качеството на образованието и обучението чрез местни семинари, онлайн внедряване на класната стая и международен курс за обучение на учители в Истанбул. Проектът насърчи придобиването на ключови умения, свързани с образованието за устойчиво развитие, като се започне от ранна училищна възраст.

Проектът се реализира в следното партньорство: Private Doga Education Institutions (DOGA) Турция, Асоциация Център за творческо обучение (CCTA) България, Valahia University of Targoviste (VUT) (Румъния) и Centre for Creative Development “Danilo Dolci” (SSDDD) Италия.

KeyTTT

504605-LLP-1-2009-1-BG-COMENIUS-CMP
http://www.keytttcd.cct.bg/index.html

Проектът е съфинансиран по програма Comenius като част от Програмата на ЕС за учене през целия живот (Lifelong Learning) 2007-2013.

Проектът бе иницииран в Европейската година на творчеството и иновациите и имаше за цел да подпомогне учителите по математика и науки в предизвикателствата на тяхната професия. Екипът на KeyTTT изработи двукомпонентно решение – методика на преподаване, учебник за учители и квалификационен курс за учители. Те бяха създадени, за да подпомогнат организирането на образователния процес чрез дейности, свързани с решаване на проблеми или изследвания в действие. Проектът стъпи върху практики от всички страни партньори, модифицирани, за да се обърне специално внимание на ключовите умения за учене през целия живот. Курсът за квалификация беше одобрен през април 2011 г. в базата Space Camp Turkey, в гр. Измир.

ICT Action Plan for National Lifelong Learning

167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA

Проектът послужи като допълнителен стимул за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. Планът за действие беше разработен с фокус върху педагогиката, съдържанието и функционалността в рамките на обща рамка за управление. Партньорски организации за националния проект бяха Министерството на образованието, младежта и науката, Асоциация „Център за творческо обучение“ (координатор), Община „София“, Сирма медия, Националната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Тракийския университет и УниБИТ.