Изграждане на устойчива мотивация и ценностен модел за живот чрез ранно детско образование

MOV-UP

Одобрена със заповед № РД 09-202/02.02.2018

Програмата е насочена към повишаване квалификация на учителите от предучилищната и началната училищна степен чрез разширяване на уменията им да развиват социалната и емоционалната компетентност, ценностите, мотивацията и нагласите на децата и учениците. Обучението стъпва на разбирането, че добре обучените учители могат да подкрепят формирането на устойчива мотивация и ценностна система у подрастващите, които са повлияни в своето развитие от множество и различни култури.

Адекватно внимание към мотивацията, ценностите и нагласите от ранна детска възраст в дългосрочен контекст подкрепя: по-високи постижения в училище, добра социална интеграция (особено на децата в неравностойно положение или растящи в рискова среда) и намалява ранното отпадане от образование, психо-социалните проблеми и злоупотребата с наркотици, детската престъпност, антисоциалното поведение.

Курсът спомага за повишаване на уменията на учителите за създаване на приобщаваща учебна среда , която предлага съпричастност и емоционална подкрепа, и укрепва детската устойчивост срещу трудностите в живота.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1 или 2
Максимален брой участници в група: 25
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС
Цена за група: 100 лв. с ДДС/участник, при записване на 3 и повече участници от едно учебно заведение
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*

ВАЖНО! Обучението MOV-UP ще стартира през 2019 г.