Емпатични и подкрепящи учители – ключ към качеството и ефективността на образованието

ЕМПАКТ

Одобрена със заповед № РД 09-202/02.02.2018

Тази програма си поставя за задача да подкрепи учителите в усилията им да отвърнат на конкретни предизвикателства в образователния процес като липсата на ангажираност у учениците, ниска самооценка, чести отсъствия, ранно отпадане от училище. Тя ще даде възможност на практикуващите учители да осигурят на всички ученици качествено и приобщаващо образование, да развият подкрепящи взаимоотношения в класната стая и да прилагат ангажиращи педагогически подходи. В резултат на обучението, учителите ще могат по-успешно да работят с немотивирани ученици, да предотвратят безпричинните отсъствия и преждевременното отпадане от училище.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1 или 2
Максимален брой участници в група: 25
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС
Цена за група: 100 лв. с ДДС/участник, при записване на 3 и повече участници от едно учебно заведение
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*