Творчески методи за успешна интеграция в мултикултурни класове

SEDIN

Одобрена със заповед № РД09-326 / 16.01.2019

Програмата е създадена в подкрепа на учителите, които преподават в мултикултурни класове, за подобряване образователните резултати на учениците чрез прилагане на творчески методи в класната стая. Тя включва адаптирани елементи от педагогиката на Монтесори и методи на творческо учене (драматизации, игри и изкуство). Изградена е върху принципите на уважение към учениците, увереност в способността им да се развиват, грижа за индивидуалните нужди на всеки в класната стая, разбиране, емпатия, равнопоставеност в комуникацията. Избраните методи стъпват върху естествената природа на децата и любовта им към играта, и им позволяват да импровизират и да трупат социален опит в защитената среда на класната стая. Те разгръщат творческото мислене, екипната работа и използването на невербални елементи в образователния процес. С тяхна помощ децата, които не познават добре езика на класната стая, могат да учат, заедно със съучениците си. Програмата не подготвя за систематично прилагане на методиката на Монтесори, но насърчава включването на нейните принципи и ценности в работата на обучените педагози. Тя е подходяща и за учители, които биха искали да повишат мотивацията на учениците и ангажираността им към учебния процес и да премахнат езиковите и/или културните бариери в класната стая. Участниците в обучението ще получат помагало с насоки за работа и практически материали, които ще подпомогнат прилагането на новите методи в учебния процес.

Продължителност: 32 акад. часа
Квалификационен кредит: 2
Максимален брой участници в група: 25
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС

Цена за група: по договаряне

Начин на завършване на обучението:
Презентация/Другo: Изготвяне и представяне на план за учебно занятие или образователен проект

Форма на обучение:
Присъствена/Частично присъствена

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*