Умения за презентиране

Одобрена със заповед № РД 09-2802/17.07.2017

Обучителна програма “Умения за презентиране” има изключително и основно практическа насоченост, развива индивидуален стил на презентиране. В програмата се поставят акценти върху това как да бъде структурирано едно успешно представяне спрямо мястото и целта на представянето, както и потребностите на аудиторията; видове подходи при реализиране на презентация; избор на възможности за визуализиране на презентацията; умения за публично говорене и представяне. Презентирането и комуникацията са свързани с ясното и разбираемо формулиране, артикулиране и предаване на идеи, мисли и информация устно, писмено, визуално и невербално. Успешната презентация е свързана не само с представяне на информация и съдържание пред конкретна аудитория, а и с увереността, че тази информация е достигнала до публиката. Това изисква от презентиращия да може да анализира потребностите и възможностите на хората, пред които представя. В рамките на обучението се обръща внимание и на тази двустранна връзка с цел достигане на аудиторията по най-полезния възможен начин.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 100 лв. с ДДС
Цена за група: 1800лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*