Обучения

Обученията ни са разработени за учители и директори и са свързани със смисленото прилагане на съвременните технологии в класната стая. Всички обучителни програми са одобрени от МОН и осигуряват квалификационни кредити.

STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

Предназначено за учители от всички образователни степени и предметни области. Програмата предоставя богат набор от динамични образователни ресурси за развиване на ключови компетентности.

Виртуална и добавена реалност в учебна среда

Обучението дава възможност на учители по всеки предмет и на ученици във всяка възраст да прекрачат отвъд границите на класната стая. Програмата е базирана на приложенията Google Експедиции, Tour Creator и Poly.

Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации

По време на обучението се разглеждат някои от най–успешните онлайн платформи за създадане на презентации – Sway, Prezi и Google Slides.
mov-up

MOV-UP

Изграждане на устойчива мотивация и ценностен модел за живот чрез ранно детско образование.

Работилница за иновативни образователни практики

Научете повече за pазлични и успешно приложени в практиката подходи за подобряване на учебния процес, учебната среда и общност!

mov-up

Творчески методи за успешна интеграция в мултикултурни класове

Програмата е създадена в подкрепа на учителите, които преподават в мултикултурни класове, за подобряване образователните резултати на учениците чрез прилагане на творчески методи в класната стая.

mov-up

Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education

Предназначено за учители от ранен, начален и прогимназиален етап и покрива дейности от повечето образователни направления.
Фокус са разнообразни практически занятия, чрез които педагозите се запознават отблизо с учебните материали на LEGO®Education.

Умения за презентиране

Целта на обучителна програма е да развие, подобри, надгради ключови умения за презентиране и комуникация на специалисти, работещи в сферата на образованието.

Училище в облака

В програмата се разглеждат конкретно платформите G Suite и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище.

Дизайн и внедряване на ИКТ

Обучението представя български и чуждестранен опит от училища, които са внедрили нови технологии в учебния процес.

Инструменти за привлекателно образование

Програмата акцентира върху различни инструменти, които правят уроците по-привлекателни и полезни за учители и ученици.

Медийна грамотност в сферата на образованието

Цели да увеличи инструментариума на учителите за развиването на медийната грамотност и критичното мислене в учениците.
empaqt

ЕМПАКТ

Емпатични и подкрепящи учители – ключ към качеството и ефективността на образованието.